6,845 view

นิติกรณ์และทะเบียนราษฎร

 

งานทะเบียน
การจดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร)
การจดทะเบียนคนตาย (มรณบัตร)
การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
การจดทะเบียนสมรส
การจดทะเบียนหย่า
● กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และประสงค์ขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง
● บริการคัดเอกสารการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ ณ สำนักงานเขต/อำเภอที่ประเทศไทย

 

งานนิติกรณ์
หนังสือมอบอำนาจ
● หนังสือรับรองลายมือชื่อ
● หนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านามหญิง
● หนังสือรับรองว่าที่ดินไม่ใช่สินสมรส
● หนังสือรับรองการมีสัญชาติไทย
● หนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
การพิมพ์ลายนิ้วมือ

 

สัญชาติ
การสละสัญชาติ

 

อื่น ๆ 
การขอรับรองเอกสารจากกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช)

 

แบบฟอร์ม / คำร้อง 
● แบบฟอร์ม / คำร้อง / ตัวอย่างคำแปล