การจดทะเบียนคนตาย (มรณบัตร)

การจดทะเบียนคนตาย (มรณบัตร)

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 มี.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2565

| 1,238 view

การแจ้งตาย และขอมรณบัตร

 

*ก่อนเข้ารับบริการ กรุณาส่งเอกสารประกอบทั้งหมดมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางอีเมล์ [email protected] เมื่อเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปเพื่อนัดหมายในลำดับต่อไป*

 

การแจ้งตาย และขอมรณบัตรให้บุคคลสัญชาติไทย สามารถยื่นคำร้องได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 

การเตรียมเอกสารของผู้ตาย

1. หนังสือเดินทาง และสำเนา
2. บัตรประชาชนไทย
3. สำเนาทะเบียนบ้านไทย
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุลตัวจริง (หากผู้ตายเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
5. สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าไทย หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว หากผู้ตายเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า หากไม่มีและผู้ตายจดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่น จะต้องนำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น หรือโคเซกิโทฮง ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน
6. หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card
7. หนังสือรับรองการแจ้งตาย (ชิโบโทโดเคะคิไซจิโคโชเมโช) ออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่น หรือกระทรวงยุติธรรม ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน พร้อมคำแปลภาษาไทย
8. กรณีที่เผาศพ กรุณาเตรียมหนังสืออนุญาตเผาศพ (火葬許可証) ออกโดยที่ว่าการอำเภอญี่ปุ่น ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน พร้อมคำแปลภาษาไทย

การเตรียมเอกสารของผู้แจ้งตาย (คนไทย)

1. คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย
(แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนคนตาย)
2. หนังสือเดินทาง และสำเนา
3. บัตประชาชนไทย
4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย
5. หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card

การเตรียมเอกสารของผู้แจ้งตาย (คนต่างชาติ)

1. คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย
(แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนคนตาย)
2. หนังสือเดินทาง หรือ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสำเนา
3. หากผู้แจ้งตายเป็นชาวญี่ปุ่น ต้องเตรียมทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) 1 ชุด ซึ่งผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 3 เดือน
4. หากผู้แจ้งตายเป็นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่น ต้องเตรียมหลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card

 

ค่าธรรมเนียม
● ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับมรณบัตร
● รับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น 2,500 เยน ต่อ ตราประทับ
● ตราประทับรับรองในเอกสารแปลหนังสือรับรองการแจ้งตาย 2,500 เยน ต่อ ตราประทับ

 

หมายเหตุ
● ในบางกรณีสถานกงสุลใหญ่ฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
● กรุณาลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารสำเนาทุกฉบับ

 

******************************
สถานะวันที่ 24 มิ.ย. 2565