4,682 view

บัตรประจำตัวประชาชนไทย

 

ผู้มีสัญชาติไทยสามารถขอรับบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ได้ในกรณีที่ บัตรหมดอายุ บัตรหายหรือถูกทำลาย และสามารถขอเปลี่ยนบัตรได้ในกรณีที่ส่วนสาระสำคัญในบัตรเสียหาย เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล เปลี่ยนคำนำหน้า ย้ายที่อยู่  

 

การเตรียมเอกสาร

1. คำร้องขอทำบัตรประชาชน
(แบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรประชาชน)
2. บัตรประชาชนไทย (กรณีที่บัตรสูญหาย สามารถใช้สำเนาได้)
3. หนังสือเดินทาง และสำเนา
4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่)
5. หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card
6. (กรณีชื่อ-สกุลหรือคำนำหน้านามไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง) สำเนาใบทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสหรือหย่า (คร.22) 

7. (กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล 

 

ค่าธรรมเนียม

การทำบัตรประชาชน

กรณีบัตรหมดอายุ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

กรณีบัตรสูญหาย หรือชำรุด

500 เยน

กรณีเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ / ตัวสะกดชื่อภาษาอังกฤษ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

กรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล

500 เยน

กรณีเปลี่ยนที่อยู่ในประเทศไทย

500 เยน

 

หมายเหตุ
● เด็กที่เกิดในญี่ปุ่นและยังไม่เคยทำบัตรประชาชนมาก่อน ไม่สามารถขอยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาชนที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ บัตรประชาชนใบแรกจะต้องไปทำที่ประเทศไทยเท่านั้น
● สามารถทำบัตรประชาชนใหม่ได้ ก่อนบัตรประชาชนหมดอายุ 60 วัน
● ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2566 เป็นต้นไป ปรับอัตราค่าธรรมบัตรประชาชนกรณีบัตรสูญหาย หรือชำรุด และกรณีเปลี่ยนข้อมูลหน้าบัตร (ยกเว้นคำนำหน้าชื่อ และตัวสะกดชื่อภาษาอังกฤษ) จาก 400 เยน เป็น 500 เยน ตามประกาศที่ 12/2566

****************************************************

สถานะวันที่ 30 มิ.ย. 2566