การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

การสมรส

การจดทะเบียนสมรตามกฎหมายญี่ปุ่นที่อำเภอญี่ปุ่น (1 ต.ค. 2565)

18 มี.ค. 2562

การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย (ระหว่างบุคคลสัญชาติไทย - บุคคลสัญชาติญี่ปุ่น)

18 มี.ค. 2562

การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย (ระหว่างบุคคลสัญชาติไทย - บุคคลสัญชาติอื่นทีไม่ใช่ญี่ปุ่น)

18 มี.ค. 2562

การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย (ระหว่างบุคลคลสัญชาติไทย - ไทย)

18 มี.ค. 2562