การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

การสมรส

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายญี่ปุ่น (กรณีสมรสกับบุคคลสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น)

18 มี.ค. 2562

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายญี่ปุ่น (กรณีสมรสกับชาวญี่ปุ่น)

18 มี.ค. 2562

การสมรสตามกฎหมายไทย (ระหว่างบุคคลสัญชาติไทย - บุคคลสัญชาติอื่น)

18 มี.ค. 2562

การสมรสตามกฎหมายไทย (ระหว่างบุคลคลสัญชาติไทย - ไทย)

18 มี.ค. 2562