หนังสือรับรองการมีสัญชาติไทย

หนังสือรับรองการมีสัญชาติไทย

9 พ.ย. 2562

252 view

หนังสือรับรองการมีสัญชาติไทย

 

บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการมีสัญชาติไทย สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ 

 

การเตรียมเอกสาร

1. คำร้องนิติกรณ์
(แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์) 

2. หนังสือเดินทาง และสำเนา

3. บัตรประชาชนไทย

4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 

5. สูติบัตร (สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

6. หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card

 

ค่าธรรมเนียม
● ค่าธรรมเนียมนิติกรณ์ 2,000 เยน ต่อ ฉบับ

 

หมายเหตุ
● สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกหนังสือรับรองการมีสัญชาติไทยเป็นฉบับภาษาอังกฤษ
● สถานกงสุลใหญ่ฯ อาจขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการพิจารณา
● กรุณาลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารสำเนาทุกฉบับ

 

******************************************

สถานะวันที่ 26 พ.ย. 2564