อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านกงสุล

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 มิ.ย. 2566

| 2,415 view

 

ลำดับที่ ประเภทของค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม
1 การตรวจลงตรา (วีซ่า)
  1.1 ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa - TS) 4,500 เยน
1.2 ประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa – TR / Single Entry) 5,500 เยน
1.3 ประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa – TR / Multiple Entries) 22,000 เยน
1.4 ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa / Single Entry) 10,000 เยน
1.5 ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa / Multiple Entries) 22,000 เยน
1.6 ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa 3 Years) 44,000 เยน 
1.7 ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa O-A Long Stay 1 Year) 22,000 เยน
1.8 ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa O-X Long Stay 10 Years) 44,000 เยน
1.9 SMART VISA (1 Year) 44,000 เยน 
1.10 SMART VISA (2 Years) 88,000 เยน 
1.11 SMART VISA (3 Years) 135,000 เยน
1.12 SMART VISA (4 Years) 180,000 เยน 
1.13 LTR VISA (10 Years) 220,000 เยน
2 หนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางไทย


2.1 การรับคำร้องทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ อายุ 5 ปี 9,000 เยน
2.2 การรับคำร้องทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ อายุ 10 ปี 13,000 เยน
2.3 การทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport) 2,000 เยน
2.4 การทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) ไม่มีค่าธรรมเนียม
3

ค่าธรรมเนียมนิติกรณ์ (Legalization)

2,500 เยน/รายการ

4

บัตรประชาชนไทย

  4.1 กรณีบัตรหมดอายุ
หมายเหตุ
- การยื่นขอมีบัตรประชาชนใหม่ ใช้สำหรับผู้ที่เคยมีบัตรประชาชนมาก่อนเท่านั้น
- กรณีผู้มีสัญชาติไทยที่ยังไม่เคยมีบัตรประชาชนมาก่อน จะต้องยื่นขอมีบัตรประชาชนครั้งแรกที่ประเทศไทยก่อน 
ไม่มีค่าธรรมเนียม
4.2 กรณีบัตรสูญหาย  500 เยน
4.3 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนหน้าบัตร 
500 เยน
5 สัญชาติ5.1 การขอกลับคืนสัญชาติไทย 5,000 เยน/ครั้ง
5.2 การขอสละสัญชาติไทย 100 เยน/ฉบับ
6 การต่ออายุเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens)
หมายเหตุ
- มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศ 
2,500 เยนหมายเหตุ
ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2566 เป็นต้นไป ปรับอัตราค่าธรรมบัตรประชาชนกรณีบัตรสูญหาย หรือชำรุด และกรณีเปลี่ยนข้อมูลหน้าบัตร (ยกเว้นคำนำหน้าชื่อ และตัวสะกดชื่อภาษาอังกฤษ) จาก 400 เยน เป็น 500 เยน ตามประกาศที่ 12/2566

******************************

สถานะวันที่ 30 มิ.ย. 2566

เอกสารประกอบ

Consular_Service_Fee_(July_2023).pdf