อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านกงสุล

อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ก.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2565

| 1,284 view

 

ลำดับที่ ประเภทของค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม
1 การตรวจลงตรา (วีซ่า)
  1.1 ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa - TS) 4,500 เยน
1.2 ประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa – TR / Single Entry) 5,500 เยน
1.3 ประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa – TR / Multiple Entries) 22,000 เยน
1.4 ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa / Single Entry) 10,000 เยน
1.5 ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa / Multiple Entries) 22,000 เยน
1.6 ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa 3 Years) 44,000 เยน 
1.7 ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa O-A Long Stay 1 Year) 22,000 เยน
1.8 ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa O-X Long Stay 10 Years) 44,000 เยน
1.9 SMART VISA (1 Year) 44,000 เยน 
1.10 SMART VISA (2 Years) 88,000 เยน 
1.11 SMART VISA (3 Years) 135,000 เยน
1.12 SMART VISA (4 Years) 180,000 เยน 
1.13 LTR VISA (10 Years) 220,000 เยน
2 หนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางไทย


2.1 การรับคำร้องทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ อายุ 5 ปี 9,000 เยน
2.2 การรับคำร้องทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ อายุ 10 ปี 13,000 เยน
2.3 การทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport) 2,000 เยน
2.4 การทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) ไม่มีค่าธรรมเนียม
3

ค่าธรรมเนียมนิติกรณ์ (Legalization)

2,500 เยน/รายการ

4

บัตรประชาชนไทย

  4.1 กรณีบัตรหมดอายุ
หมายเหตุ
- การยื่นขอมีบัตรประชาชนใหม่ ใช้สำหรับผู้ที่เคยมีบัตรประชาชนมาก่อนเท่านั้น
- กรณีผู้มีสัญชาติไทยที่ยังไม่เคยมีบัตรประชาชนมาก่อน จะต้องยื่นขอมีบัตรประชาชนครั้งแรกที่ประเทศไทยก่อน 
ไม่มีค่าธรรมเนียม
4.2 กรณีบัตรสูญหาย  400 เยน
4.3 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนหน้าบัตร 400 เยน
400 เยน
5 สัญชาติ5.1 การขอกลับคืนสัญชาติไทย 5,000 เยน/ครั้ง
5.2 การขอสละสัญชาติไทย 100 เยน/ฉบับ
6 การต่ออายุเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens)
หมายเหตุ
- มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการต่างประเทศ 
2,500 เยนหมายเหตุ
*ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปปรับอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร นักท่องเที่ยว (Single Entry) และประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Single Entry)

******************************

สถานะวันที่ 30 ก.ย. 2565

เอกสารประกอบ

21._ตารางค่าธรรมเนียมกงสุล_(1_ต.ค._2565).pdf