หนังสือรับรองลายมือชื่อ

หนังสือรับรองลายมือชื่อ

22 ก.ย. 2564

161 view

บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะทำหนังสือรับรองลายมือชื่อ สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

 

การเตรียมเอกสาร

1. คำร้องนิติกรณ์
    (แบบฟอร์มคำร้องขอนิติกรณ์)

2. หนังสือเดินทาง และสำเนา

3. บัตรประชาชนไทย

4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย

5. หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card

 

ค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมนิติกรณ์ 2,000 เยน ต่อ ฉบับ

 

หมายเหตุ
● ผู้ขอรับบริการต้องมายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง
● กรุณาลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารสำเนาทุกฉบับ

 

******************************************

สถานะวันที่ 25 พ.ย. 2564