กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และประสงค์ขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง (1 ต.ค. 2565)

กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และประสงค์ขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง (1 ต.ค. 2565)

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2565

| 2,228 view

กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และประสงค์ขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง
(เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565)

 

กรณีคู่สมรสชาวญี่ปุ่นถึงแก่กรรม

 

ขั้นตอนหลังจากคู่สมรสชาวญี่ปุ่นถึงแก่กรรม

1. ขอแจ้งตายที่อำเภอญี่ปุ่น

2. ขอทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) 1 ชุด ที่ระบุว่าคู่สมรสถึงแก่กรรมจากอำเภอญี่ปุ่น

3. แปลทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) เป็นภาษาอังกฤษ และนำไปประทับตรารับรองลายมือชื่อผู้แปลที่โนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) จากนั้น นำไปประทับตรารับรองที่สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) ที่โนตารีพับลิคนั้นๆ สังกัดอยู่ แล้วจึงนำไปประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) ตามลำดับ

ปัจจุบันโนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) ในกรุงโตเกียว จ.ฮอกไกโด จ.มิยากิ จ.คานากาวะ จ.ชิซึโอกะ จ.ไอจิ นครโอซากา และจ.ฟูกูโอกะ มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service) กล่าวคือ หากยื่นคำร้องที่โนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) ในจังหวัดดังกล่าว สามารถขอรับตราประทับของโนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) ได้ในคราวเดียว โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) อีก

One Stop Service ในจังหวัดฟูกูโอกะ https://www.koshonin.gr.jp/list/fukuoka#prefectures

 

4. แปลทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ที่ผ่านการประทับตรารับรองตามข้อ 3. แล้ว เป็นภาษาไทย

 

ขั้นตอนการดำเนินการที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

5. นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) ที่ผ่านการประทับตรารับรองตามข้อ 3. แล้ว พร้อมคำแปลภาษาไทย มาขอประทับตรารับรองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ 
*** หากเดินทางกลับประเทศไทยด้วยตนเอง ไม่ต้องยื่นคำร้องตามข้อ 6. ***

6. ขอทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอบันทึกเรื่องคู่สมรสถึงแก่กรรมในทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว และขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองที่อำเภอไทย

 

ขั้นตอนการขอบันทึกเพิ่มเติมเรื่องคู่สมรสถึงแก่กรรมในทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว และกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองที่ประเทศไทย

7. นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) พร้อมคำแปลภาษาไทย ที่ประทับตรารับรองจากสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว ไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศไทย

8. นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) พร้อมคำแปลภาษาไทย ที่ผ่านขั้นตอนในข้อ 7. แล้ว ไปยื่นคำร้องขอบันทึกเพิ่มเติมเรื่องคู่สมรสถึงแก่กรรมในทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว และขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมที่อำเภอไทย

9. ที่ว่าการอำเภอไทยบันทึกเพิ่มเติมเรื่องคู่สมรสถึงแก่กรรมในทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว และเปลี่ยนนามสกุลภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมกลับมาเป็นนามสกุลเดิมของตนเองในสำเนาทะเบียนบ้านไทย

10. ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย (กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ และหนังสือเดินทางใหม่ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้)

 

กรณีคู่สมรสคนไทยถึงแก่กรรม

 

ขั้นตอนการดำเนินการที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

1. หากไม่กลับไปดำเนินการด้วยตนเองที่ประเทศไทย สามารถขอทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ เพื่อขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมที่อำเภอไทย

 

ขั้นตอนการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมที่ประเทศไทย

1. นำมรณบัตรไทยของคู่สมรสไปยื่นคำร้องขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมที่อำเภอไทยที่ตนมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านไทย

2. ที่ว่าการอำเภอไทยเปลี่ยนนามสกุลภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมกลับมาเป็นนามสกุลเดิมของตนเองในสำเนาทะเบียนบ้านไทย

3. ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย (กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ และหนังสือเดินทางใหม่ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้)

 

การขอบันทึกเพิ่มเติมเรื่องคู่สมรสถึงแก่กรรมในทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว และกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเองที่ประเทศไทย

 

หากประสงค์ขอบันทึกเพิ่มเติมเรื่องคู่สมรสในทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว และกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง สามารถกลับไปยื่นคำร้องได้ด้วยตนเองที่ประเทศไทย หรือขอทำหนังสือมอบอำนาจที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 

1. คำร้องนิติกรณ์ (แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ขอหนังสือมอบอำนาจ)
2. หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา
3. บัตรประชาชนไทย
4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย
5. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย
6. บัตรประจำตัวผู้พำนัก (เช่น บัตรไซริวการ์ด) พร้อมสำเนา
7. ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (คร. 22)
8. ทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น (โคเซกิโทฮง) หากคู่สมรสคนญี่ปุ่นถึงแก่กรรม
9. มรณบัตร หากคู่สมรสคนไทยถึงแก่กรรม
10. สูติบัตรบุตร หากมีบุตรด้วยกัน และบุตรมีสัญชาติไทย
11. สำเนาบัตรประชาชนไทยและทะเบียนบ้านไทยของผู้รับมอบอำนาจ 

 

ค่าธรรมเนียม
● รับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น 2,500 เยน ต่อ ตราประทับ
● ขอตราประทับรับรองในเอกสารแปลทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น-สมรส (โคเซกิโทฮง) 2,500 เยน ต่อ ตราประทับ
● หนังสือมอบอำนาจ 2,500 เยน ต่อ ตราประทับ

 

หมายเหตุ
● ในบางกรณีสถานกงสุลใหญ่ฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย
● กรุณาลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารสำเนาทุกฉบับ

 

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำแนะนำหรือนัดหมาย

(1) โทรศัพท์ 092-739-9090 (วันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 15.30 – 17.30 น.)

(2) อีเมล : [email protected]

(3) เฟสบุ๊ค : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

(4) LINE ฝ่ายกงสุล https://lin.ee/4VbpwBpjE หรือ LINE ID: @341ogqgj

 

***********************************************

สถานะวันที่ 1 ต.ค. 2565