การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

การทำหนังสือเดินทางทั่วไป (สำหรับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ)

 

การเตรียมเอกสาร

(1) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และสำเนา
(2) บัตรประชาชนไทย
(3) สำเนาใบทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสหรือหย่า (คร.22) (กรณีชื่อ-สกุลหรือคำนำหน้านามไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)
(4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล 1 ชุด (กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)
(5) คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง และหนังสือยืนยันความถูกต้องของหนังสือเดินทาง (สามารถขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ หรือ ดาวโหลดจากเว็บไซต์)
(6) หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card

ค่าธรรมเนียม
- หนังสือเดินทางทั่วไป อายุไม่เกิน 5 ปี ค่าธรรมเนียม 9,000 เยน 
- หนังสือเดินทางทั่วไป อายุไม่เกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียม 13,000 เยน 

 

หมายเหตุ

* ในขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง โปรดงดใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่น (บิ๊กอาย หรือคอนแทคเลนส์สี) เนื่องจากจำเป็นต้องมีการสแกนม่านตาเพื่อเก็บข้อมูลทางชีวภาพที่ถูกต้อง
* ใช้เวลาผลิตประมาณ 4 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม
* ผู้ขอรับบริการต้องมายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง
* ผู้ขอรับบริการต้องนำหลักฐานการเข้าเมืองอย่างถูกต้องมาแสดง เช่น หน้าประทับเข้าเมือง หรือรายการบันทึกการเข้าเมืองจากทางการญี่ปุ่น
* หากข้อมูลในหนังสือเดินทางไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ต้องแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอไทยให้ถูกต้องก่อน
* เมื่อได้รับหนังสือเดินทางใหม่แล้วกรุณาเก็บรักษาให้ดี เพื่อป้องกันการสูญหายไม่ควรนำติดตัว ควรถือบัตรประจำตัวผู้พำนัก (ไซริวการ์ด) ติดตัวแทน
* สำหรับผู้ที่แสดงความจำนงให้ส่งหนังสือเดินทางด้วยไปรษณีย์ ถ้าหนังสือเดินทางถูกตีกลับมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ในกรณีที่ไม่มีผู้รับ หรือที่อยู่ไม่ชัดเจน ผู้ยื่นคำร้องจะต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตัวเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมกับชำระค่าจัดส่งที่เกิดขึ้น
* ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง หากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

Infographic_หนังสือเดินทางทั่วไป_2021112

******************************

สถานะวันที่ 22 พ.ย. 2564