หนังสือรับรองว่าที่ดินไม่ใช้สินสมรส (1 ต.ค. 2565)

หนังสือรับรองว่าที่ดินไม่ใช้สินสมรส (1 ต.ค. 2565)

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2565

| 1,811 view

หนังสือรับรองว่าที่ดินมิใช่สินสมรส
(เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565)

 

บุคคลสัญชาติไทยที่มีคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวทั้งที่ชอบด้วยกฎหมายและมิชอบด้วยกฎหมาย ที่ต้องการขอซื้อที่ดินหรือห้องชุด หรือขอรับโอนที่ดินหรือห้องชุด จะต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันว่า เงินทั้งหมดที่บุคคลสัญชาติไทยนำมาซื้อที่ดินหรือห้องชุด เป็นสินส่วนตัวหรือทรัพย์ส่วนตัวของบุคคลสัญชาติไทยแต่เพียงฝ่ายเดียว มิใช่สินสมรสหรือทรัพย์ที่ทำมาหาได้ร่วมกัน

 

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. คู่สมรสคนต่างด้าวจะต้องนำหนังสือรับรองดังกล่าวไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) จากนั้น นำไปขอประทับตรารับรองที่สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) ที่โนตารีพับลิคนั้นๆ สังกัดอยู่ แล้วจึงนำไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) อีกครั้ง

ปัจจุบันโนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) ในกรุงโตเกียว จ.ฮอกไกโด จ.มิยากิ จ.คานากาวะ จ.ชิซึโอกะ จ.ไอจิ นครโอซากา และจ.ฟูกูโอกะ มีบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One-Stop Service) กล่าวคือ หากยื่นคำร้องที่โนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) ในจังหวัดดังกล่าว สามารถขอรับตราประทับของโนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) ได้ในคราวเดียว โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) อีก

One-Stop Service ในจังหวัดฟูกูโอกะ https://www.koshonin.gr.jp/list/fukuoka#prefectures

 

2. คู่สมรสคนต่างด้าวนำเอกสารที่ผ่านการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) แล้ว มายื่นขอประทับตรารับรองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ


การเตรียมเอกสาร

1. คำร้องนิติกรณ์สำหรับคู่สมรสต่างด้าว
(แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ภาษาญี่ปุ่น)

(แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ภาษาอังกฤษ)

2. หนังสือรับรองว่าที่ดินไม่ใช่สินสมรสที่ผ่านการประทับตรารับรองจากโนตารีพับลิค (โคโชนินยาคุบะ) สำนักกฎหมาย (โฮมุเคียคุ) และกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
*เอกสารมีอายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช) ประทับตรา

 

ค่าธรรมเนียม
● ค่าธรรมเนียมนิติกรณ์ 2,500 เยน ต่อ ตราประทับ

 

หมายเหตุ

● สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับรองข้อความในเอกสาร กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำไปขอประทับตรารับรองที่หน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น

 

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับคำแนะนำหรือนัดหมาย

(1) โทรศัพท์ 092-739-9090 (วันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 15.30 – 17.30 น.)

(2) อีเมล : [email protected]

(3) เฟสบุ๊ค : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

(4) LINE ฝ่ายกงสุล https://lin.ee/4VbpwBpjE หรือ LINE ID: @341ogqgj

 

******************************

สถานะวันที่ 1 ต.ค. 2565