9,209 view

หนังสือเดินทาง

Passport tip : ในปัจจุบัน หนังสือเดินทางมีคุณลักษณะที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น โดยมีการเก็บข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ ภาพถ่ายใบหน้า การพิมพ์ลายนิ้วมือ และการบันทึกภาพม่านตา ดังนั้น ผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ จึงควรใส่คอนแทคเลนส์ใสเท่านั้น เพื่อให้สามารถบันทึกภาพม่านตาตามธรรมชาติ
 
 
งานหนังสือเดินทาง
● หนังสือเดินทางทั่วไป
หนังสือเดินทางผู้เยาว์ (อายุไม่ถึง 20 ปี)
หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง (กรณีบุตรอายุไม่ถึง 20 ปี)
หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport)
● กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย และการขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document)
● ประเทศที่ยกเว้นวีซ่าให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย