วันที่นำเข้าข้อมูล 30 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มี.ค. 2567

| 7,908 view

แบบฟอร์ม / คำร้อง / ตัวอย่างคำแปล

 

แบบฟอร์ม / คำร้อง 

คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย

คำร้องขอหนังสือมอบอำนาจ

คำร้องขอนิติกรณ์ (ภาษาไทย)

คำร้องขอนิติกรณ์ (ภาษาญี่ปุ่น)

คำร้องขอนิติกรณ์ (ภาษอังกฤษ)

● คำร้องนิติกรณ์จดทะเบียนสมรส-หย่า-บุตรบุญธรรม

● คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด

● คำร้องขอจดทะเบียนคนตาย

● บันทึกการสอบสวน กรณีจดทะเบียนสมรส-หย่า-บุตรบุญธรรม

หนังสือสำคัญการหย่า

● คำร้องนิติกรณ์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

 

 

ตัวอย่างคำแปล

คำแปลหนังสือรับรองการเกิด

คำแปลหนังสือรับรองการตาย

การสะกดชื่อจังหวัดในเขตกงสุล

 

********************************

สถานะ 10 ม.ค. 2567