การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

9 พ.ย. 2562

473 view

ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร สามารถยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและขอรับรองในหนังสือรับรองการศึกษาฉบับแปลได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

 

การเตรียมเอกสาร

1. คำร้องนิติกรณ์ขอหนังสือรับรองการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร และขอตราประทับรับรองในเอกสารแปล
    (แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ขอหนังสือรับรองการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร / ขอตราประทับรับรองในเอกสารแปล )
2. หนังสือเดินทาง และสำเนา
3. บัตรประชาชนไทย
4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย
5. ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9) และหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) (ถ้ามี)
6. หนังสือรับรองการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ โดยต้องระบุชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ระยะเวลาศึกษา วันที่เข้ารับการศึกษาและวันที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาพร้อมฉบับแปลภาษาไทยที่ผู้แปลลงชื่อรับรองการแปลถูกต้องแล้ว 1 ฉบับ
7. บัตรประจำตัวนักศึกษา และสำเนา
8. หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card

 

ค่าธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับหนังสือรับรองการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร แต่จะมีค่าธรรมเนียม 2,000 เยน สำหรับการรับรองเอกสารฉบับแปล

 

หมายเหตุ
● ผู้ขอรับบริการต้องมายื่นคำร้องที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง

 

****************************************************

สถานะวันที่ 24 พ.ย. 2564