2,825 view

หนังสือเดินทางทั่วไป (สำหรับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ)

 

การเตรียมเอกสาร

1. คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง และหนังสือยืนยันความถูกต้องของหนังสือเดินทาง
(แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางและหนังสือยืนยันความถูกต้องของหนังสือเดินทาง)
2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และสำเนา
3. บัตรประชาชนไทย
4. หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card
5. กรณีชื่อ-สกุลหรือคำนำหน้านามไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง กรุณาเตรียมสำเนาใบทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสหรือหย่า (คร.22) 
6. กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง กรุณาเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  

 

ค่าธรรมเนียม
- หนังสือเดินทางทั่วไป อายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี ค่าธรรมเนียม 9,000 เยน 
- หนังสือเดินทางทั่วไป อายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียม 13,000 เยน 

 

หมายเหตุ
* ในขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง โปรดงดใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่น (บิ๊กอาย หรือคอนแทคเลนส์สี) เนื่องจากจำเป็นต้องมีการสแกนม่านตาเพื่อเก็บข้อมูลทางชีวภาพที่ถูกต้อง
* ใช้เวลาผลิตประมาณ 4 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม
* ผู้ขอรับบริการต้องมายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง
* ผู้ขอรับบริการต้องนำหลักฐานการเข้าเมืองอย่างถูกต้องมาแสดง เช่น หน้าประทับเข้าเมือง หรือรายการบันทึกการเข้าเมืองจากทางการญี่ปุ่น
* หากข้อมูลในหนังสือเดินทางไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ต้องแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอไทยให้ถูกต้องก่อน
* เมื่อได้รับหนังสือเดินทางใหม่แล้วกรุณาเก็บรักษาให้ดี เพื่อป้องกันการสูญหายไม่ควรนำติดตัว ควรถือหลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น (เช่น ไซริวการ์ด) ติดตัวแทน
* สำหรับผู้ที่แสดงความจำนงให้ส่งหนังสือเดินทางด้วยไปรษณีย์ ถ้าหนังสือเดินทางถูกตีกลับมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ในกรณีที่ไม่มีผู้รับ หรือที่อยู่ไม่ชัดเจน ผู้ยื่นคำร้องจะต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตัวเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมกับชำระค่าจัดส่งที่เกิดขึ้น
* ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง หากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

Infographic_Passport_Application

******************************

สถานะวันที่ 22 พ.ย. 2564