การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

หนังสือเดินทางสูญหาย (กรณีนักท่องเที่ยว)

การทำหนังสือสำคัญประจำตัว (C.I) ในกรณีที่นักท่องเที่ยวทำหนังสือเดินทางสูญหาย

สำหรับนักท่องเที่ยวหรือชาวไทยที่เดินทางมาญี่ปุ่นในระยะสั้นหากทำหนังสือเดินทางสูญหาย หรือบุคคลที่หนังสือเดินทางหมดอายุ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องกลับประเทศไทย สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอให้ออกหนังสือสำคัญประจำตัว หรือ Cetertificate of Identity (C.I.) เพื่อใช้แทนหนังสือเดินทางในการเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

* กรุณานำเอกสารต่อไปนี้ มายื่นด้วยตนเอง ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ *

1. เอกสารแสดงตัวบุคคลของไทย เช่น บัตรประชาชน  หรือสำเนาหนังสือเดินทาง 

2. ใบแจ้งความ (เคซัทซึโชเม 警察証明) ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจหรือ KOBAN ไม่สามารถใช้งานได้)

3. รูปถ่ายสี ขนาด 4x4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป (สามารถหาตู้ถ่ายรูปอัตโนมัติได้ตามสถานีรถไฟ)

4. เอกสารจองบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย

 

* ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลแล้ว ผู้ร้องสามารถรับหนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.) ได้ภายใน 1 วันทำการ

* ในกรณีหนังสือเดินทางหมดอายุและไม่มีบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยมายืนยัน สถานกงสุลใหญ่ฯ จะขอให้มารับหนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.) ในอีก 3 วันทำการ