หนังสือยินยอมให้บุตรกรณีเป็นผู้เยาว์หรืออายุไม่ถึง 20 ปี ทำหนังสือเดินทาง

หนังสือยินยอมให้บุตรกรณีเป็นผู้เยาว์หรืออายุไม่ถึง 20 ปี ทำหนังสือเดินทาง

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มี.ค. 2566

| 58,323 view

การทำหนังสือยินยอมให้บุตรกรณีเป็นผู้เยาว์หรืออายุไม่ถึง 20 ปี ทำหนังสือเดินทาง

 

กรณีที่บิดาหรือมารดาที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ ไม่สามารถพาบุตรที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ไปทำหนังสือเดินทางที่่กระทรวงการต่างประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือยินยอมและหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ  เพื่อให้บุตรหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางได้ โดยเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

 

การเตรียมเอกสาร

1) เอกสารของบิดาหรือมารดาไทย

(1) คำร้องนิติกรณ์
(แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ขอทำหนังสือยินยอมฯ)

(2) หนังสือเดินทาง และสำเนา
(3) บัตรประจำตัวประชาชนไทย
(4) สำเนาทะเบียนบ้านไทย 
(5) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล (หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)
(6) สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (หากเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า)
(7) หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น (เช่น ไซริวการ์ด) และสำเนา

2) เอกสารของบิดาหรือมารดาชาวต่างชาติ

(1) หนังสือเดินทาง (หน้ารูปถ่ายและหน้าที่มีลายมือชื่อ) หรือใบขับขี่รถยนต์ และสำเนา

3)เอกสารของบุตร

(1) หนังสือเดินทางไทย (หากเคยทำหนังสือเดินทาง) และสำเนา
(2) สำเนาสูติบัตรไทย 
(3) บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง (หากเคยทำบัตรประจำตัวประชาชน)
(4) สำเนาทะเบียนบ้านไทย 
(5) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล (หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)

 

ค่าธรรมเนียม
● ค่าธรรมหนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง 2,500 เยน ต่อ ตราประทับ

 

หมายเหตุ
* หากประสงค์จะทำหนังสือมอบอำนาจ กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย
* ในบางกรณีสถานกงสุลใหญ่ฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม