วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ต.ค. 2566

| 373 view

กรณีทำหนังสือเดินทางสูญหาย และการขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

 

1. ขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณีเล่มเดิมสูญหาย สำหรับผู้มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่น

1.1 การเตรียมเอกสาร

(1) ใบแจ้งความสิ่งของสูญหาย (遺失盗難等届出証明書) ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจหรือ KOBAN ไม่สามารถใช้งานได้)
 (ตัวอย่างใบแจ้งความสิ่งของสูญหายออกโดยสถานีตำรวจญีุ่่ปุ่น)
(2) สำเนาหนังสือเดินทาง (หากมี)
(3) บัตรประชาชนไทย หรือ หนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายสำเนาหน้าบ้านเลขที่และหน้าที่ระบุชื่อผู้ร้อง)
(4) หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card
(5) สำเนาใบทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสหรือหย่า (คร.22) (กรณีชื่อ-สกุลหรือคำนำหน้านามไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)
(6) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)
(7) คำร้องขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน TD (แบบฟอร์มคำร้องฯ) และหนังสือยืนยันความถูกต้องของหนังสือเดินทาง (แบบฟอร์มหนังสือยืนยันฯ)

1.2 ค่าธรรมเนียม 
- หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 5 ปี ค่าธรรมเนียม 9,000 เยน
- หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียม 13,000 เยน (สำหรับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ)

*สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ให้ดำเนินการตามระเบียบ การทำหนังสือเดินทางกรณีผู้เยาว์

 

หมายเหตุ
● ใช้เวลาผลิตประมาณ 4 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม

● ผู้ยื่นต้องมายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง
● ผู้ยื่นคำร้องต้องนำหลักฐานการเข้าเมืองอย่างถูกต้องมาแสดง เช่น หน้าประทับเข้าเมือง หรือรายการบันทึกการเข้าเมืองจากทางการญี่ปุ่น
● หากข้อมูลในหนังสือเดินทางไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ต้องแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอไทยให้ถูกต้องก่อน
● เมื่อได้รับหนังสือเดินทางใหม่แล้วกรุณาเก็บรักษาให้ดี เพื่อป้องกันการสูญหายไม่ควรนำติดตัว ควรถือบัตรประจำตัวผู้พำนัก (ไซริวการ์ด) ติดตัวแทน
● สำหรับผู้ที่แสดงความจำนงให้ส่งหนังสือเดินทางด้วยไปรษณีย์ ถ้าหนังสือเดินทางถูกตีกลับมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ในกรณีที่ไม่มีผู้รับ หรือที่อยู่ไม่ชัดเจน ผู้ยื่นคำร้องจะต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตัวเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมกับชำระค่าจัดส่งที่เกิดขึ้น
● ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง หากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 

2. ขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document หรือ TD) สำหรับผู้มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่น

กรณีผู้มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยด่วนแต่หนังสือเดินทางหมดอายุ หรือหนังสือเดินทางสูญหายต้องยื่นคำร้องขอที่สถานกงสุลฯ ด้วยตนเองเพื่อขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน หรือ TD เพื่อใช้เป็นเอกสารเดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้น

2.1 การเตรียมเอกสาร

(1) หนังสือเดินทาง และสำเนา 
(2) บัตรประชาชนไทย
(3) สำเนาทะเบียนบ้านไทย
(4) สำเนาใบทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสหรือหย่า (คร.22) (กรณีชื่อ-สกุลหรือคำนำหน้านามไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)

(5) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล 1 ชุด (กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)
(6) หากเป็นผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปี กรุณาเตรียมสำเนาสูติบัตรมาด้วย
(7) หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card

(8) (กรณีผู้มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่น ทำหนังสือเดินทางสูญหาย) ใบแจ้งความสิ่งของสูญหาย (遺失盗難等届出証明書) ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจหรือ KOBAN ไม่สามารถใช้งานได้)
 (ตัวอย่างใบแจ้งความสิ่งของสูญหายออกโดยสถานีตำรวจญีุ่่ปุ่น)
(9) เอกสารจองบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย
(10) คำร้องขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน TD (แบบฟอร์มคำร้องฯ) และหนังสือยืนยันความถูกต้องของหนังสือเดินทาง (แบบฟอร์มหนังสือยืนยันฯ)

2.2 ค่าธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียม

*สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ให้ดำเนินการตามระเบียบ การทำหนังสือเดินทางกรณีผู้เยาว์

 

หมายเหตุ
● เอกสารเดินทางฉุกเฉินมีอายุการใช้งาย 30 วัน นับจากวันที่ออกเอกสาร 
● ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลแล้ว ผู้ขอรับบริการสามารถรับเอกสารเดินทางฉุกเฉิน ได้ภายใน 1 วันทำการ
● ผู้ขอรับบริการต้องมายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง

 

3. กรณีนักท่องเที่ยวไทยทำหนังสือเดินทางสูญหาย

กรณีนักท่องเที่ยวหรือชาวไทยที่เดินทางมาญี่ปุ่นในระยะสั้นทำหนังสือเดินทางสูญหาย สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอให้ออก "เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document หรือ TD)" เพื่อใช้แทนหนังสือเดินทางในการเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีขั้นตอน ดังนี้

3.1 การเตรียมเอกสาร

(1) เอกสารแสดงตัวบุคคลของไทย เช่น บัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้านไทย
(2) ใบแจ้งความสิ่งของสูญหาย (遺失盗難等届出証明書) ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจหรือ KOBAN ไม่สามารถใช้งานได้)
    (ตัวอย่างใบแจ้งความสิ่งของสูญหายออกโดยสถานีตำรวจญีุ่่ปุ่น) 
(3) เอกสารจองบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย
(4) คำร้องขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน TD (แบบฟอร์มคำร้องฯ) และหนังสือยืนยันความถูกต้องของหนังสือเดินทาง (แบบฟอร์มหนังสือยืนยันฯ)

3.2 ค่าธรรมเนียม
- ไม่มีค่าธรรมเนียม

*สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ให้ดำเนินการตามระเบียบ การทำหนังสือเดินทางกรณีผู้เยาว์

 

Passport_Lost_Case_1

 

หมายเหตุ
● เอกสารเดินทางฉุกเฉินมีอายุการใช้งาย 30 วัน นับจากวันที่ออกเอกสาร 
● ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลแล้ว ผู้ขอรับบริการสามารถรับเอกสารเดินทางฉุกเฉิน ได้ภายใน 1 วันทำการ
● ผู้ขอรับบริการต้องมายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง

 

Police_station

 

****************************************

สถานะวันที่ 18 ต.ค 2566