วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ม.ค. 2566

| 1,200 view

หนังสือเดินทางฉุกเฉิน Emergency Passport  (EP)

 

สำหรับหนังสือเดินทางฉุกเฉิน กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนเข้ารับบริการ
ทาง email : [email protected] หรือ โทรศัพท์ฝ่ายกงสุล 092-739-9090 (วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 15.30 – 17.30 น.)

 

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกหนังสือเดินทางฉุกเฉินให้ในกรณีนี้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ 

 

การเตรียมเอกสาร
1. คำร้องขอทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน
(แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน)
2. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และสำเนา
3. บัตรประชาชนไทย
4. หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card
5. กรณีชื่อ-สกุลหรือคำนำหน้านามไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง กรุณาเตรียมสำเนาใบทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสหรือหย่า (คร.22)
6. กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง กรุณาเตรียมสำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
7. เอกสารจองบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย

 

ค่าธรรมเนียม
● หนังสือเดินทางฉุกเฉิน อายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี ค่าธรรมเนียม 2,000 เยน

 

หมายเหตุ
ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลแล้ว ผู้ขอรับบริการสามารถรับหนังสือเดินทางฉุกเฉิน ได้ภายใน 3 วันทำการ
ผู้ขอรับบริการต้องมายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง

 

****************************************

สถานะวันที่ 16 ม.ค. 2566