การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

การขอหนังสือรับรองการเดินทางกลับไทย Certificate of Entry (COE)

มาตรการด้านการเดินทางเข้าประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

    1. มาตรการลดระยะเวลาการกักตัว

  • ผู้เดินทางกลับจากประเทศที่ไม่มีเชื้อกลายพันธุ์จะต้องเข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน
  • ผู้เดินทางกลับจากประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ยังคงต้องเข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน
    (รายชื่อประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีการประกาศทุก 1 เดือน โดยสถานะล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ญี่ปุ่นไม่อยู่ในรายชื่อประเทศกลุ่มนี้)
  • ผู้เดินทางที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว (vaccine certificate) อาจได้รับการพิจารณา ให้เข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยมีเงื่อนไขว่าวัคซีนที่ได้รับนั้นจะต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) หรือกระทรวงสาธารณสุขของไทยแล้วเท่านั้นและต้องฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (ฉบับจริง หรือสำเนาของเอกสารฉบับอิเล็กทรอนิกส์) ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มิเช่นนั้น ผู้เดินทางอาจต้องกักตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน

    2. ใบรับรองแพทย์

    สำหรับคนไทย  ยกเลิกการใช้เอกสาร fit to fly/ travel health certification และ RT-PCR COVID-Negative certification

    หมายเหตุ
     ก. รายชื่อประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์จากกรมควบคุมโรค* (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) ดังนี้
         สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซิมบับเว  โมซัมบิก บอตสวานา แซมเบีย เคนยา รวันดา แคเมอรูน คองโก กานา และแทนซาเนีย
         *รายชื่อประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะมีการประกาศทุก 1 เดือน

     ข. รายการวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง และได้ขึ้นทะเบียนกับ WHO หรือ อย.
         1. Pfizer Bio Tech, BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) 
         2. SK BIO AstraZeneca, AZD1222 
         3. Serum Institute of India, Covishield (ChAdOx1_nCov-19) (Serum Institute of India)
         4. Sinovac, SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated
         5. Janssen – Johnson & Johnson, Ad26.COV2.S
   6.Moderna, mRNA-1273

 

1. การตรวจสอบและซื้อบัตรโดยสาร

สำหรับชาวไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) สามารถเดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษ (Repatriation Flight – กักตัวในสถานที่รัฐกำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) สำหรับคนไทย และการเดินทางโดยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-Commercial Flight – กักตัวที่โรงแรมที่ผ่านการประเมินของกระทรวงสาธารณสุข และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง) โดยสามารถติดตามประกาศและรายละเอียดการลงทะเบียน เพื่อเดินทางกลับไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของแต่ละเดือน ดังนี้

1.1 สำหรับเที่ยวบินพิเศษ (Repatriation Flight)

●เที่ยวบินเส้นทาง กรุงโตเกียว (สนามบินฮาเนดะ หรือ นาริตะ) – กรุงเทพฯ 
เว็บไซต์ http://site.thaiembassy.jp/th/news/announcement/

●เที่ยวบินเส้นทาง นครโอซากา (สนามบินคันไซ) - กรุงเทพฯ
เว็บไซต์ http://www.thaiconsulate.jp/th/jpn/

หมายเหตุ: สำหรับท่านที่มีบัตรโดยสารอยู่แล้ว ขอให้ติดต่อสายการบินโดยตรงเพื่อเปลี่ยนวันเดินทางในบัตรโดยสารให้ตรงกับวันที่ต้องการเดินทาง ข้างต้น
- หากต้องการเปลี่ยนวันเดินทางของบัตรโดยสายการบินไทย ติดต่อการบินไทยที่หมายเลข 0570-064-015
- สำหรับสายการบิน JAL และ ANA สามารถตรวจสอบวิธีการเปลี่ยนวันเดินทางตามเว็บไซต์ของสายการบิน

1.2 สำหรับเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-Commercial Flight)

ผู้ที่เลือกจะไปกักตัวโดยเสียค่าใช้จ่ายเองในโรงแรมทางเลือก (Alternative State Quarantine หรือ ASQ): นอกเหนือจากเที่ยวบินที่ประกาศ สามารถเลือกเดินทางโดยเที่ยวบินอื่น ๆ (Semi-Commercial flights) ได้ โดยซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของสายการบิน หรือผ่านตัวแทนจำหน่าย และอัพโหลดบัตรโดยสารพร้อมใบจองโรงแรมทางเลือกเข้าสู่ระบบลงทะเบียนในข้อ 2 ด้านล่าง เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ท่านสามารถจองโรงแรมทางเลือกสำหรับกักตัว (Alternative State Quarantine - ASQ) ตามช่องทาง ดังนี้

(1) จองกับโรงแรมโดยตรง (รายชื่อโรงแรม ASQ)

(2) https://www.agoda.com/quarantineth

(3) https://asq.locanation.com/

(4) https://asq.ascendtravel.com/

หมายเหตุ: หลักฐานยืนยันการจอง ASQ/ALQ จะต้องมีการระบุว่าเป็นการจองแบบ ASQ/ALQ Package และระบุวันเข้าพัก จำนวน 11 คืน

2. การลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง 7 วัน)

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ https://coethailand.mfa.go.th/

วิธีการ

2.1 กรอกข้อมูลบุคคลและรายละเอียดการติดต่อ ซึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ (โตเกียว) หรือ สถานกงสุลใหญ่ฯ (โอซากา) จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของท่าน และอนุมัติในขั้นแรก (ใช้เวลา 1-3 วันทำการในการอนุมัติขั้นแรก)
*สำหรับผู้ที่มีหนังสือเดินทางมากกว่า 1 สัญชาติ ขอให้อัพโหลดหนังสือเดินทางสัญชาติอื่น เข้าระบบด้วย

2.2 เมื่อท่านได้รับอนุมัติในขั้นตอนแรกแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบสถานะเพื่อกรอกรายละเอียดการเดินทางและอัพโหลดบัตรโดยสาร รวมทั้งหลักฐานการสำรองโรงแรมทางเลือกหรือ ASQ (สำหรับผู้ที่ประสงค์จะกักตัวที่ ASQ เท่านั้น) (ขั้นตอนนี้ใช้เวลา 1-3 วันทำการ)

หมายเหตุ: หากไม่ดำเนินการอัพโหลดเอกสารให้ครบถ้วนภายใน 15 วัน ระบบจะลบชื่อของท่านโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องลงทะเบียนใหม่

2.3 เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ (โตเกียว) หรือ สถานกงสุลใหญ่ฯ (โอซากา) ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางตามข้อ 2.2 แล้ว จะออกหนังสือรับรอง ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบสถานะ และคลิกดาวน์โหลดไฟล์ Certificate of Entry (COE) จากเว็บไซต์
https://coethailand.mfa.go.th/ เพื่อพิมพ์เอกสาร ซึ่งจะต้องนำไปแสดงกับสายการบินในการ check-in ขึ้นเครื่อง พร้อมใบรับรองแพทย์ fit to fly รวมถึงยื่นให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว

●คลิกดูขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรอง (คลิป MOFA)
https://image.mfa.go.th/mfa/0/umufy3EgqL/Instuction_for_registration.pdf

●คลิกดูวิดีโอสาธิตขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง (คลิป MOFA)
https://www.youtube.com/watch?v=FTo6djGAO-4

3. เอกสารประกอบการเดินทางที่ต้องใช้เมื่อ Check in ที่สนามบิน และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

3.1 หนังสือเดินทางฉบับจริง

3.2 หนังสือรับรองการเดินทาง (COE) จากสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สถานกงสุลใหญ่ฯ

3.3 บัตรโดยสารเครื่องบิน

3.4 ใบ ต.8 (Link สำหรับ ใบ ต.8 https://drive.google.com/file/d/1GCRRpFhnOcSTfUZkQD_Mx9X_Q2dCQvKG/view)

3.5 ใบจองโรงแรมกักตัวทางเลือก Alternative State Quarantine (ถ้ามี)
หากสายการบินที่ท่านเลือกใช้บริการมีข้อกำหนดให้ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ หรือผลตรวจ COVID-19 แบบ PCR ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ท่านจะต้องจัดหาเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติม มิเช่นนั้น ท่านอาจถูกสายการบินนั้น ๆ ปฏิเสธการขึ้นเครื่องได้

3.6 ลงทะเบียนและดาวน์โหลด Application ThailandPlus ได้ที่ https://thailandplus.in.th/th/ เพื่อเก็บบันทึกประวัติการเดินทางประจำตัว และสามารถระบุความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด-19 ในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ โปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนได้ที่ (Link Manual)

4. ข้อแนะนำ

4.1 ผู้เดินทางต้องยินยอมและรับทราบการกักตัวเป็นระยะเวลา 10 วันภายหลังเดินทางถึงประเทศไทย นอกจากนี้ หากท่านต้องเดินทางข้ามจังหวัดหลังจากเสร็จสิ้นการกักตัวข้างต้น โปรดตรวจสอบมาตรการของแต่ละจังหวัดตามเว็บไซต์ด้านล่าง เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า http://moicovid.com/map.html

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ลดระยะเวลาการกักตัวในสถานที่กักกันตัวประเภท (1) สถานที่กักกันของรัฐ (State Quarantine - SQ) (2) สถานที่กักกันท้องถิ่น (Local Quarantine - LQ) (3) สถานที่กักกันทางเลือก (Alternative State Quarantine - ASQ) (4) สถานที่กักกันท้องถิ่นทางเลือก (Alternative Local Quarantine - ALQ) (5) สถานที่กักกันของโรงพยาบาล (Hospital Quarantine - HQ) (6) สถานที่กักกันของโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine - AHQ) และ (7) สถานที่กักกันในรูปแบบเฉพาะองค์กร (Organizational Quarantine - OQ) จาก 14 วัน เหลือ 10 วัน ยกเว้นกรณีเดินทางมาจากประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ ให้คงระยะเวลาการกักกันตัวไว้ที่ 14 วันตามเดิม โดยกระทรวงสาธารณสุขจะประกาศรายชื่อประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ให้ทราบทุก ๆ เดือน

4.2 หากท่านเดินทางกลับพร้อมคนในครอบครัว ขอให้จัดกระเป๋าเดินทางโดยแยกเสื้อผ้าและของใช้จากกัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เมื่อเดินทางถึงที่กักตัว

5. ช่องทางการติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ

กรณีประสงค์ขอรับคำแนะนำในการลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE หรือ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทย สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตามช่องทาง ดังนี้

PR_Contact_info_infographic_Jan_2021_1