การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ม.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ต.ค. 2565

| 337 view

การให้บริการด้านกงสุลภายหลังการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

ตามที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งจังหวัดฟูกูโอกะ โดยให้สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอแจ้งการปรับเปลี่ยนเวลาและรูปแบบการบริการด้านกงสุล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ดังนี้

1. เวลาเปิดให้บริการด้านกงสุล
สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดให้บริการด้านกงสุลตามช่วงเวลาปกติ คือ ระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.30 – 11.30 น. และ 13.30 – 15.30 น. อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด ขอความร่วมมือนัดหมายการขอรับบริการด้านกงสุลล่วงหน้าก่อน

2. บริการด้านกงสุล

2.1 สำหรับชาวไทย

2.1.1 สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดให้บริการด้านกงสุลทุกประเภท ได้แก่ หนังสือเดินทาง การจดทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนครอบครัว บัตรประชาชน การรับรองเอกสาร และงานนิติกรณ์อื่น ๆ

2.1.2 ก่อนเข้ารับบริการด้านกงสุล กรุณาจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ https://fukuoka.thaiembassy.org/ จากนั้นจึงนัดหมายเจ้าหน้าที่ตามช่องทาง ดังนี้
(1) โทรศัพท์ 092-739-9090 (วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 15.30 – 17.30 น.)
(2) อีเมล [email protected]
(3) เฟสบุค : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ
(4) LINE ฝ่ายกงสุล https://lin.ee/4VbpwBpjE หรือ LINE ID: @341ogqgj

2.1.3 ชาวไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2564 ให้ลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อขอรับ Thailand Pass QR Code ในการเดินทางเข้าประเทศไทย ได้ทางเว็บไซต์ http://tp.consular.go.th หากประสงค์ขอรับคำแนะนำในการลงทะเบียนดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตามช่องทางที่ระบุในข้อ 2.1.2

หากมีเหตุฉุกเฉินและมีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่นอกเวลาราชการ (กรณีผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิต และผู้ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเท่านั้น) สามารถติดต่อโทรศัพท์สายด่วน (Hot Line) ฝ่ายกงสุล ที่หมายเลข 090-2585-3027 หรือ หมายเลข 090-9572-1515

2.2 สำหรับชาวต่างชาติ

2.2.1 การตรวจลงตรา (วีซ่า)
ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่พำนักในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ ที่มีความประสงค์ขอรับการตรวจลงตราเพื่อเดินทางไปประเทศไทย สามารถตรวจสอบเงื่อนไขและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ https://fukuoka.thaiembassy.org/en/index ภายใต้หัวข้อ “Consular Services” และนัดหมายเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นเอกสารขอรับการตรวจลงตราได้ที่ “ระบบนัดหมายออนไลน์ (Visa Booking Appointment Online - VABO)” ตามลิงก์ข้างต้น กรณีมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทางอีเมล [email protected]

2.2.2 การลงทะเบียน Thailand Pass
ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางไปประเทศไทย ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2564 ให้ลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อขอรับ Thailand Pass QR Code ในการเดินทางเข้าประเทศไทย ได้ทางเว็บไซต์ http://tp.consular.go.th กรณีมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทางอีเมล [email protected]

3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในญี่ปุ่นยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกท่าน จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ดังนี้
(1) โปรดนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการให้บริการ และหลีกเลี่ยงความแออัดในพื้นที่ฝ่ายกงสุล
(2) ขอให้ผู้ที่จะขอรับบริการเท่านั้นเข้ามาในบริเวณฝ่ายกงสุล โดยไม่อนุญาตให้นำผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่
(3) กรุณาใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดมือและข้อมือ ซึ่งจัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ ได้แก่ จุดตรวจสัมภาระ เคาน์เตอร์กรอกข้อมูล และ เคาน์เตอร์รับคำร้อง
(4) ขอให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดช่วงเวลา ที่ขอรับบริการขอให้ผู้ที่มีอาการป่วยและมีไข้ หรือ หายใจไม่สะดวก กรุณางดการเดินทางไปรับบริการ
(5) เจ้าหน้าที่จะขอตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาติดต่อทุกราย และขอสงวนสิทธิงดให้บริการแก่ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศา หรือมีอาการน่าสงสัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง