1,392 view

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document หรือ TD)

 

กรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยด่วนแต่หนังสือเดินทางหมดอายุ หรือหนังสือเดินทางสูญหายต้องยื่นคำร้องขอที่สถานกงสุลฯ ด้วยตนเองเพื่อขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน หรือ TD เพื่อใช้เป็นเอกสารเดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้น

 

การเตรียมเอกสาร

1. หนังสือเดินทาง และสำเนา 
2. บัตรประชาชนไทย
3. สำเนาทะเบียนบ้านไทย
4. สำเนาใบทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสหรือหย่า (คร.22) (กรณีชื่อ-สกุลหรือคำนำหน้านามไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)
6. หากเป็นผู้ที่อายุไม่ถึง 20 ปี กรุณาเตรียมสำเนาสูติบัตรมาด้วย
7. หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card

8. (กรณี หนังสือเดินทางสูญหาย) ใบแจ้งความสิ่งของสูญหาย (遺失盗難等届出証明書) ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจหรือ KOBAN ไม่สามารถใช้งานได้)
 (ตัวอย่างใบแจ้งความสิ่งของสูญหายออกโดยสถานีตำรวจญีุ่่ปุ่น)
9. เอกสารจองบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทย
10. คำร้องขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน TD
(แบบฟอร์มคำร้องขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน TD)
11. หนังสือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหนังสือเดินทาง

(แบบฟอร์มหนังสือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหนังสือเดินทาง)

*สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ให้ดำเนินการตาม ระเบียบการทำหนังสือเดินทางกรณีผู้เยาว์

ค่าธรรมเนียม
- อายุการใช้งานไม่เกิน 30 วัน (หมดอายุเมื่อถึงประเทศไทย) ไม่มีค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ
● ในกรณีที่เอกสารครบถ้วน และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลบุคคลแล้ว ผู้ขอรับบริการสามารถรับเอกสารเดินทางฉุกเฉิน ได้ภายใน 1 วันทำการ

● ผู้ขอรับบริการต้องมายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง

****************************************

สถานะวันที่ 24 พ.ย. 2564