การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

การทำหนังสือยินยอมให้บุตร (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ทำหนังสือเดินทาง

หนังสือยินยอมให้บุตรอายุต่ำกว่า 20 ปีทำหนังสือเดินทาง

 

กรณีที่บิดาหรือมารดาที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ ไม่สามารถพาบุตรที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ไปทำหนังสือเดินทางที่่กระทรวงการต่างประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือยินยอมและหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ  เพื่อให้บุตรหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางได้ โดยเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

 

เอกสารของบิดาหรือมารดาไทย

1. คำร้องนิติกรณ์ (สามารถดาวน์โหลดในเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)

2. หนังสือเดินทาง

3. บัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย (หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)

6. ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (หากเคยจดทะเบียนสมรสหรือหย่า)

7. บัตรประจำตัวผู้พำนัก (ไซริวการ์ด)

 

เอกสารของบิดาหรือมารดาชาวต่างชาติ

1. หนังสือเดินทางฉบับจริง หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตัวจริง

 

เอกสารของบุตร

1. หนังสือเดินทาง (หากเคยทำหนังสือเดินทาง)

2. สูติบัตร

3. บัตรประจำตัวประชาชน (หากเคยทำบัตรประจำตัวประชาชน)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล (หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล)

 

หมายเหตุ

1. หากประสงค์จะทำหนังสือมอบอำนาจ กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย

2. ในบางกรณีสถานกงสุลใหญ่ฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

 
แบบฟอร์มขอหนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง

20 มี.ค. 2562