การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

กรณีเจ็บป่วย

15 มี.ค. 2562

ประกันการเดินทาง/ประกันสุขภาพ

15 มี.ค. 2562

รายชื่อโรงพยาบาลในฟูกูโอกะ

15 มี.ค. 2562

การดูแลตัวเองกรณีเจ็บป่วย