การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

การสละสัญชาติ

การสละสัญชาติไทยของผู้ที่ถือสองสัญชาติ และประสงค์จะถือสัญชาติตามบิดาหรือมารดาต่างด้าว

9 พ.ย. 2562

การสละสัญชาติไทยของหญิงไทยที่สมรสกับคนต่างด้าว และประสงค์จะถือสัญชาติตามสามีต่างด้าว

9 พ.ย. 2562