การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

หนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ (อายุไม่ถึง 20 ปี)

การยื่นคำร้องทำหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นผู้เยาว์หรืออายุไม่ถึง 20 ปี)

หนังสือเดินทางมีอายุ 5 ปี   (ค่าธรรมเนียม 9,000 เยน)

เอกสารยื่นประกอบ

1) เอกสารของบุตร

(1) สูติบัตร
(2) หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
(3) บัตรประจำตัวประชาชน (หากมี)
(4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (หากเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านไทยแล้ว)
(5) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ 1 ชุด (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับสูติบัตร)
(6) คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวโหลดจากเว็บไซต์)

2) เอกสารของบิดาและมารดาไทย

   (1) หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 1 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่าย)
   (2) บัตรประจำตัวประชาชน
   (3) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
   (4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ 1 ชุด (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับสูติบัตรของบุตร)
   (5) สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส/หย่า (หากเคยสมรสหรือหย่า)
   (6) สำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนัก (ไซริวการ์ด) 1 ชุด (หากมี)

3) เอกสารของบิดาหรือมารดาที่เป็นชาวต่างชาติ

   (1) หนังสือเดินทาง (หน้ารูปถ่ายและหน้าที่มีลายมือชื่อ) หรือใบขับขี่รถยนต์ พร้อมสำเนา 1 ชุด  

หมายเหตุ

* ใช้เวลาผลิตประมาณ 4 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม 

* บิดา มารดา และบุตรต้องมายื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

* กรณีบิดาหรือมารดา ฝ่ายหนึ่งผ่ายใดไม่สามารถมาลงนามยินยอมในคำร้องทำหนังสือเดินทางให้บุตรได้ ให้แนบหนังสือยินยอมที่ออกให้โดยที่ว่าการอำเภอไทย สำนักงานเขตหรือสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น หรือกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศไทย เพื่อยื่นประกอบขอทำหนังสือเดินทางให้บุตร

* กรณีบิดามารดาได้หย่าขาดจากกัน ให้แนบหนังสือรับรองหรือใบทะเบียนหย่าที่ระบุว่าบุตรอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของฝ่ายบิดาหรือมารดาแต่เพียงผู้เดียว

 * กรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่มีชื่อบิดาในรายการบิดาของสูติบัตรบุตร ให้แนบใบปกครองดูแลบุตร (ป.ค.14) ซึ่งระบุยืนยันว่ามารดาเป็นผู้ปกครองดูแลแต่เพียงผู้เดียว หรือยื่นคำร้องขอ ป.ค.14 ได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยใช้เอกสารเหมือนกับกรณีการทำหนังสือเดินทางให้บุตร

* เมื่อได้รับหนังสือเดินทางใหม่แล้วกรุณาเก็บรักษาให้ดี เพื่อป้องการการสูญหาย ไม่ควรนำติดตัว ควรถือบัตร Residence card (ไซริวการ์ด) ติดตัวแทน

* ค่าธรรมเนียม หากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

* กรณีบิดาและมารดาไม่สามารถเดินทางมาลงนามยินยอมในคำร้องหนังสือเดินทางให้บุตรได้ จะต้องมีใบยินยอมของบิดาและมารดาออกให้โดยสำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอมาประกอบคำร้องฯ และหากผู้เยาว์อายุไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นพาผู้เยาว์มาทำ นสดท. อีกฉบับหนึ่ง โดยผู้รับมอบอำนาจต้องอายุ 20 ปี บริบูรณ์