การอบรมสุขภาพจิตออนไลน์ “การจุดประกายให้ผู้สิ้นหวัง”

การอบรมสุขภาพจิตออนไลน์ “การจุดประกายให้ผู้สิ้นหวัง”

1 ก.ย. 2564

79 view

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้จัดการอบรมสุขภาพจิตแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “การจุดประกายให้ผู้สิ้นหวัง” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล จิตแพทย์ และอดีตผู้ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพ เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ฯ ล่ามผู้ต้องหา/ผู้ตกทุกข์ชาวไทย อาสาสมัครชาวไทย และผู้สนใจใน จ.ฟูกูโอกะ

ในการอบรมครั้งนี้ วิทยากรได้ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์ของมนุษย์ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางและเทคนิคเบื้องต้นในการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่ผู้สิ้นหวัง และต้องการกำลังใจในชีวิต ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล และล่ามอาสาสมัครชาวไทย ในการช่วยเหลือคนไทยในญี่ปุ่นที่ต้องการที่พึ่งทางใจ และประสบปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังสามารถนำข้อคิด และประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนระหว่างการอบรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนอีกด้วย

อนึ่ง สถานกงสุลใหญ่ฯ มีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เป็นระยะ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายอาสาสมัครชาวไทยในเขตอาณา รวมทั้งการจัดกิจกรรมและการอบรมในหัวข้ออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป

จีงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Cover_for_Photo_Shooting_(Mental_Seminar)_20210830

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

34_สรุปอบรมสุขภาพจิต.pdf