ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการขอกลับคืนสัญชาติไทยและการสละสัญชาติไทย

ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการขอกลับคืนสัญชาติไทยและการสละสัญชาติไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ค. 2565

| 102 view

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับงานสัญชาติ พ.ศ. 2510 ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 ออกตามความในพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 นั้น

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ขอเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขอกลับคืนสัญชาติไทยและการสละสัญชาติไทย ดังนี้

1. อัตราค่าธรรมเนียมการขอกลับคืนสัญชาติไทย เป็นครั้งละ 5,000 เยน

2. อัตราค่าธรรมเนียมการขอสละสัญชาติไทย เป็นฉบับละ 100 เยน

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ นับแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบ

RTCG_Annoucement_2_20220510.pdf