ประกาศการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

ประกาศการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.ค. 2565

| 377 view

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้ออกประกาศ เรื่อง การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ขอปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองนิติกรณ์เอกสาร เป็นครั้งละ 2,500 เยน

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ นับแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

เอกสารประกอบ

ประกาศ_3_การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการรับรองนิติกรณ์เอกสาร.pdf