ประกาศการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

ประกาศการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 เม.ย. 2565

| 164 view

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้ออกประกาศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านกงสุล ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นั้น

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ขอเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ดังนี้

1. ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประชาชน ตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562

2. อาศัยอำนาจตามกฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2559 ให้ไว้ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 มาตรา 23 วรรคหนึ่ง และภายใต้ข้อจำกัดเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนไม่คงที่ และเงื่อนไขว่า การจัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียมในสกุลเงินท้องถิ่นจะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดในสกุลเงินบาท สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จึงขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการออกบัตรในกรณีบัตรหาย บัตรถูกทำลาย บัตรชำรุด หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ ตามมาตรา 6 จัตวา เป็นฉบับละ 400 เยน

3. ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศให้เขตท้องที่ใดเป็นเขตประสบภัยพิบัติ ให้ผู้ซึ่งต้องมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรตามมาตรา 6 จัตวา ซึ่งอยู่ในเขตท้องที่นั้น และมายื่นคำขอภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 6 จัตวา หรือภายในกำหนดเวลาที่รัฐมนตรีขยายตามมาตรา 6 เบญจ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 ของประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ นับแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบ

AC01_การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ_ID_Card_1.pdf