ประกาศการเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า (Samui Plus) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ประกาศการเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า (Samui Plus) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ส.ค. 2565

| 8,187 view

 

เงื่อนไขการเข้าร่วม

· ต้องเดินทางจากประเทศ หรือ พื้นที่ที่ได้รับอนุมัติให้เข้า Samui Plus(รายชื่อประเทศ)
*สำหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทยจะต้องพำนักอยู่ในประเทศที่เข้าร่วมโครงการหรือประเทศไทยอย่างน้อย 21 วันก่อนเดินทางเข้าพื้นที่โครงการบนเกาะสมุย

· ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตกำหนดอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง (รายละเอียดวัคซีน) ทั้งนี้อนุญาตให้เด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีนแต่เดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองสามารถเข้า Samui Plus ได้
* หากใบรับรองการฉีดวัคซีนเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ กรุณาแนบคำแปลภาษาอังกฤษมาด้วย (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำแปล)

· ต้องมีใบรับรองผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม.ก่อนการเดินทาง

· เข้าพักในโรงแรมมาตรฐาน Samui Extra+ (7 วันแรก) และ SHA+ (7 วันหลัง)
*กรณีพำนักในเกาะสมุยไม่เกิน 7 วัน สามารถจองโรงแรม Samui Extra + ตามจำนวนวันที่เข้าพัก

· ผู้เดินทางจะต้องติดตั้งระบบติดตาม หรือ Application ตามที่ทางราชการกำหนดโดยห้ามปิดระบบติดตามตัวตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ หากฝ่าฝืนอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่ เมื่อครบ 14 วัน

 

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเดินทางถึงเกาะสมุย

1. ผ่านด่านควบคุมโรค และด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยลงทะเบียนและดาวน์โหลด Application Thailand Plus https://thailandplus.in.th/th/

2. วันที่ 0 หรือวันที่ 1 : เข้ารับการตรวจหาเชื้อและรอผลตรวจ ณ ห้องพัก ที่โรงแรม Samui Extra+ หากมีผลเป็นลบ สามารถทำกิจกรรมนอกห้องพักในบริเวณโรงแรม และพื้นที่ที่โรงแรมกำหนด (วันที่ 1-3)

3. วันที่ 4-7 (Sealed Route) : อนุญาตให้เดินทางในเกาะสมุยได้ในเส้นทางที่กำหนดโดยต้องตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ในวันที่ 6-7 ณ โรงแรมที่พักประเภท Samui Extra+

4. วันที่ 8-14 (Relaxed) : เช็คอิน และรอผลตรวจ ณ โรงแรมSHA+ หากผลเป็นลบสามารถเดินทางในพื้นที่ เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า โดยต้องเปิดapplication ที่กำหนดไว้ตลอดเวลา


ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร และการลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย(COE)

ก. เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อการลงทะเบียน

1. หนังสือเดินทาง

2. กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งกรณีติดเชื้อโควิด 19 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ(สำหรับชาวไทยระยะเวลาครอบคลุม 14 วันในสมุยสำหรับชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยหรือพำนักระยะยาวกรมธรรม์จะต้องครอบคลุมระยะเวลาขั้นต่ำ 1 ปี)
– รายละเอียดและซื้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษา COVID-19 ในประเทศไทย https://covid19.tgia.org/

3. เอกสารยืนยันโรงแรมมาตรฐาน Samui Extra+(7 วันแรก) และ SHA+ (7 วันหลัง)
*ต้องมีหลักฐานยืนยันการชำระเงิน รวมทั้งมีค่าตรวจRT-PCRตามจำนวนครั้งที่กำหนด ซึ่งขึ้นกับระยะเวลา

 

การพำนักในพื้นที่นำร่อง

**หากเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยบัตรโดยสารเที่ยวเดียวหรือมีบัตรโดยสารที่ไม่ระบุวันกลับ หรือ พำนักในประเทศไทยตั้งแต่ 14 วันขึ้นไปจะต้องแสดงหลักฐานยืนยันการชำระค่าที่พักไม่ต่ำกว่า 14 คืน

***กรณีพำนักในเกาะสมุยไม่เกิน 7 วัน (มีบัตรโดยสารเที่ยวบินขาออกภายใน 7 วัน) สามารถจองโรงแรม Samui Extra+ ตามจำนวนวันที่เข้าพักและแนบเอกสารเฉพาะSamui Extra+ เพียงอย่างเดียวในการลงทะเบียน

****กรณีผู้ที่ต้องการออกจากเกาะสมุยไปยังจังหวัดอื่นในประเทศไทยต้องแสดงหลักฐานการพำนักในเกาะสมุยครบ 14 คืน และจะต้องมีหลักฐานยืนยันการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่แสดงผลเป็นลบตลอดระยะเวลา 14 วัน
รายชื่อโรงแรม Samui Extra+ 
– รายชื่อโรงแรม SHA+ https://www.thailandsha.com/shalists/ เลือก “SHA+”, เลือก “Surat Thani”

 

4. เอกสารยืนยันการจองตรวจโควิด เช่น ใบเสร็จการจอง ซึ่งสามารถติดต่อกับโรงแรมโดยตรง โดยผู้เดินทางต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 ครั้งหากพำนักในพื้นที่นำร่องไม่น้อยกว่า 14 วัน

5. บัตรโดยสารเครื่องบิน

เฉพาะผู้เดินทางเข้า Samui Plusสามารถบินตรง หรือ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน (transfer) ผ่านกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินของ Bangkok Airways โดยจะผ่านด่านควบคุมโรคและตรวจคนเข้าเมืองที่กรุงเทพฯ จากนั้น เมื่อเดินทางถึงสมุย จึงจะตรวจวัดอุณหภูมิ ติดตั้ง application และตรวจ RT-PCR

 

ข. การลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย

ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ช่องทางเดียวที่ https://coethailand.mfa.go.th/

1. หน้าแรก เลือกรูปแบบการเดินทาง: “เข้าพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยว (Sandbox)”

2. การลงทะเบียนที่พัก (โรงแรมจะเป็นผู้เก็บค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19) จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

2.1 เลือกชื่อโรงแรม Samui Extra+ และอัปโหลดหลักฐานการจองที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

2.2 อัปโหลดหลักฐานการจองโรงแรม SHA+ ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้วโดยสามารถทำได้ทั้งการเชื่อมต่อข้อมูลโรงแรม SHA+ กับระบบ SHABAโดยกรอก SHABA ID และดึงข้อมูลการจองที่พักเข้าสู่ระบบโดยตรง หรือ อัปโหลดเอกสาร SHABA Certificate เข้ามาในระบบ หากผู้เดินทางไม่สามารถลงทะเบียนที่พักโดยใช้ SHABA ID ได้

** โปรดดำเนินการลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง 7 วัน

-------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ
· กรณีผู้เดินทางเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว แต่พบว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ ผู้เดินทางจะต้องเข้ารับการกักกันใน ALQ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือเดินทางออกจากประเทศไทยทันที
· ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

TH_Samui_Plus_20210717

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ