ประกาศขยายการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยด้านการกงสุล (ปฏิบัติหน้าที่เสมียน ฝ่ายกงสุล) ถึงวันที่ 15 ส.ค. 64

ประกาศขยายการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยด้านการกงสุล (ปฏิบัติหน้าที่เสมียน ฝ่ายกงสุล) ถึงวันที่ 15 ส.ค. 64

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ส.ค. 2565

| 1,595 view

อนุสนธิประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ที่ 5/2564 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยด้านการกงสุล (ปฏิบัติหน้าที่เสมียน ฝ่ายกงสุล) จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดวันเปิดรับสมัครแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานกงสุลใหญ่ฯ เห็นควรให้ขยายช่วงเวลาเปิดรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 โดยใช้เงื่อนไขการรับสมัครเช่นเดิม ดังรายละเอียดตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ 5/2564 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และรายละเอียดอื่นๆ ให้ทราบในโอกาสแรกต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยด้านการกงสุล (ปฏิบัติหน้าที่เสมียน ฝ่ายกงสุล)

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ มีความประสงค์เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยด้านการกงสุล (ปฏิบัติหน้าที่เสมียน ฝ่ายกงสุล) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 สัญชาติญี่ปุ่น หรือ ไทย
1.2 อายุระหว่าง 25 – 45 ปี
1.3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
1.4 สามารถใช้ภาษาญี่ปุ่น และ อังกฤษ ได้ดี (หากสามารถใช้ภาษาไทยได้ด้วย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
1.5 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ดี
1.6 มีถิ่นพำนักในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีวีซ่าที่สามารถทำงานได้
1.7 มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง ทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานนอกเวลาราชการ รวมทั้ง อุทิศเวลาให้แก่งานราชการได้
1.8 มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีทัศนคติที่ดี กิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
1.9 สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบราชการของไทยที่เกี่ยวข้องได้
1.10 มีความสามารถพิเศษอื่นที่อาจเป็นประโยชน์ต่องาน

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ
2.1 เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานกงสุล งานพิธีการทูต และงานบริหาร ตลอดจนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ
2.2 ช่วยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.3 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ระยะเวลาปฏิบัติงานและอัตราค่าตอบแทน
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2564 – 30 กันยายน 2564 (ตามปีงบประมาณ 2564 ของราชการไทย) และอาจได้รับการพิจารณาจ้างต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด โดยได้รับค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 224,000 เยน

4. วิธีการคัดเลือก
คัดเลือกโดยการพิจารณาคุณสมบัติ การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์

5. เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการสมัคร
- ประวัติย่อ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย หรือ ภาษาญี่ปุ่น)
- สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัว หรือ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- สำเนาบัตรคนต่างด้าว (ในกรณีที่เป็นคนไทย)
- รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาหลักฐานการศึกษา
- ใบรับรองแพทย์
- สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษา (ญี่ปุ่น หรือ อังกฤษ หรือ ไทย)
- สำเนาหลักฐานแสดงประสบการณ์การทำงาน (หากมี)
- เอกสารอื่น ๆ (หากมี)

6. วิธีการสมัคร
ผู้สนใจกรุณาส่งใบสมัคร ตาม QR code ด้านล่าง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นไปยังสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2564 โดย

• ทางไปรษณีย์
ที่อยู่ Royal Thai Consulate-General, Fukuoka 2nd Floor, Dai Ichi Myojo Building, 4-1-37, Tenjin, Chuo-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 810-0001

หรือ

• ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
[email protected]

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และรายละเอียดอื่นๆ ให้ทราบในโอกาสแรกต่อไป

QR_Code_for_Application_Form  

 

 

 

 

 

QR Code สำหรับดาวน์โหลดใบสมัคร

เอกสารประกอบ

RTCG_Application_Form.pdf
ประกาศ6-2564_อนุสนธิรับสมัครลูกจ้างเหมา_(3ภาษา).pdf