กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดฟูกูโอกะ

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดฟูกูโอกะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 พ.ค. 2565

| 134 view

กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดฟูกูโอกะ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาด้านอุตสาหกรรม (Industrial tour) ณ เมืองยาเมะ และเมืองคุรุเมะของจังหวัดฟูกูโอกะ

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมประจำปีที่จัดขึ้นโดยสำนักงานจังหวัดฟูกูโอกะ โดยนาย HATTORI Seitaro ผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ ได้พาคณะทูตต่างประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในจังหวัดฟูกูโอกะเดินทางไปทัศนศึกษาและเยี่ยมชมภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่โดดเด่นของจังหวัดฯ

การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ คณะทูตฯ ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสำคัญในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดฟูกูโอกะซึ่งมีความหลากหลาย อาทิ การเยี่ยมชมไร่ชาของเมืองยาเมะ การศึกษาวิธีการนวดใบชาและทดลองปฏิบัติ การเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเหล้าสาเกญี่ปุ่นของโรงเหล้าคิตายะ และเยี่ยมชมศูนย์วิจัย Bio Innovation Center รวมทั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรของเมืองคุรุเมะ นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสดีที่ได้พบหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้ว่าราชการจังหวัดฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

32_Fukuoka_Industry_Tour.pdf