กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เยือนจังหวัดคาโกชิมะเพื่อสานสัมพันธ์ไทย - คาโกชิมะ อย่างรอบด้าน

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เยือนจังหวัดคาโกชิมะเพื่อสานสัมพันธ์ไทย - คาโกชิมะ อย่างรอบด้าน

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ค. 2565

| 127 view

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เดินทางเยือนจังหวัดคาโกชิมะ เพื่อพบหารือกับผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งพบเยี่ยมผู้แทนชุมชนไทยในจังหวัดคาโกชิมะ โดยเป็นการเยือนจังหวัดคาโกชิมะอย่างเป็นทางการครั้งแรก นับตั้งแต่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดทำการในปี พ.ศ. 2562

ในช่วงเช้า กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย SHIOTA Koichi ผู้ว่าราชการจังหวัดคาโกชิมะ โดยได้ หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับจังหวัดคาโกชิมะในด้านการค้า การลงทุน การศึกษา และการมีปฏิสัมพันธ์ของภาคประชาชน โดยนาย SHIOTA กล่าวว่าหากสถานการณ์ COVID-19 มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ก็หวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยอีกครั้ง ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ตอบรับว่า ชาวไทยระลึกถึงญี่ปุ่นเสมอและพร้อมที่จะเดินทางมาเยือนหากสถานการณ์เอื้ออำนวย

ต่อมากงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะกับผู้แทนชาวไทยในจังหวัดคาโกชิมะ ซึ่งประกอบด้วยชาวไทยในหลายอาชีพ อาทิ อาจารย์มหาวิทยาลัย เจ้าของร้านอาหารไทย ร้านนวดไทย และแม่บ้านซึ่งเป็นคู่สมรสชาวญี่ปุ่น โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ซึ่งเป็นโอกาสดีที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับฟังสภาพความเป็นอยู่ของคนไทย รวมทั้งเพิ่มเครือข่ายประสานงานระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับคนไทยในพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รวมทั้งการประสานงานให้ความช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่ในกรณีต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ในช่วงบ่ายของวันเดียว กงสุลใหญ่ฯ และคณะได้เข้าพบหารือกับ ศ.ดร. SANO Akira อธิบการบดีมหาวิทยาลัยคาโกชิมะ พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของไทยหลายแห่ง อีกทั้งยังเปิดรับนักศึกษาไทยให้เข้ามาศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสาขาเกษตร และประมง ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ไทยและญี่ปุ่นให้ความสำคัญ

การเยือนจังหวัดคาโกชิมะในครั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ และคณะยังได้เข้าพบหารือกับนาย MAEDA Toshihiro รองประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมคาโกชิมะ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับภาคธุรกิจในสาขาที่จังหวัดคาโกชิมะมีศักยภาพ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมที่จะเป็นจุดประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย รวมทั้งยินดีประสานให้ข้อมูลฝ่ายไทยที่จะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจเอกชนของจังหวัดคาโกชิมะ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการค้าและการลงทุนระหว่างกันอย่างเต็มที่ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

31_เยือนคาโกชิมะ_1.pdf