การเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565

การเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2565

| 79,683 view

ญี่ปุ่นปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคนต่างชาติ

ทางการญี่ปุ่นได้ปรับมาตรการเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่เวลา 0.00 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ดังนี้

1. ยกเลิกการกรอกในระบบ Entrants, Returnees Follow-up System (ERFS) ซึ่งเดิมหน่วยงานผู้รับในญี่ปุ่นจะต้องเป็นผู้กรอกให้ในกรณีชาวต่างชาติเดินทางเข้าญี่ปุ่น รวมทั้งยกเลิกข้อกำหนดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นระยะสั้นต้องจัดกำหนดการเดินทางผ่านบริษัทนำเที่ยวเท่านั้น

2. กลับมาใช้แนวทางการเดินทางเข้าญี่ปุ่นโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราตามมาตรการเดิมที่เคยมีอยู่ (Visa Exemption Arrangements) ซึ่งก่อนสถานการณ์โควิด-19 ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทยเคยได้รับการยกเว้นไม่ต้องตรวจลงตรา สำหรับการเดินทางเพื่อพำนักระยะสั้น 15 วัน

3. ผู้เดินทางเข้าญี่ปุ่นไม่ต้องตรวจเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่น หากแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนตามบัญชีการใช้ในกรณีฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลก (WHO) ครบ 3 เข็ม หรือ ผลตรวจเชื้อโควิด-19 ที่เป็นลบ ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่น ทั้งนี้ ยกเว้นแนวปฏิบัติดังกล่าวในกรณีที่ผู้เดินทางมีอาการบ่งชี้ว่าอาจติดเชื้อโควิด-19

4. ยกเลิกการกำหนดจำนวนผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่น 50,000 คนต่อวัน

5. เปิดให้เที่ยวบินและเรือขนส่งระหว่างประเทศสามารถกลับมาดำเนินการที่ท่าอากาศยานและท่าเรือของญี่ปุ่นได้เช่นเคย หากท่าอากาศยานและท่าเรือดังกล่าวมีความพร้อมแล้ว


ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นที่แนบมาพร้อมนี้ และสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (คลิก) 

ทั้งนี้ ญี่ปุ่นอาจปรับปรุงมาตรการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป จึงขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการญี่ปุ่น อย่างใกล้ชิด

295638990_2045271062340874_7447264583608775006_n

****************************

สถานะ 3 ตุลาคม 2565

เอกสารประกอบ

ข่าวสารนิเทศ_สถานเอกอัครราชทูต_ณ_กรุงโตเกียว_ฉบับที่_34_ปี_2565.jpg