วันที่นำเข้าข้อมูล 13 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มิ.ย. 2565

Thailand Pass FAQs
คำถามที่พบบ่อย

- Effective from 1 November 2021, all travelers arriving in Thailand by air are required to register with Thailand Pass in order to travel into Thailand.

- ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศทุกคน ต้องลงทะเบียน Thailand Pass

- It is required that applicants submit their registration at least 7 days before their intended travel date as the process normally take 48 hours by the Department of Disease Control. Therefore, please note that processing/approval time could vary, even though applications are submitted at the same time.

- ท่านต้องลงทะเบียนและส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทาง โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จะใช้เวลา 48 ชั้วโมง ในการพิจารณา ดังนั้น กระบวนการอาจใช้เวลาไม่เท่ากันแม้ท่านจะลงทะเบียนพร้อมกันกับท่านอื่นในคณะเดินทางของท่าน

- Yes.
- Applicants can use their approved Thailand Pass QR Code to enter Thailand on different date of arrival if the new date of arrival is within 7 days before or after the original date of arrival as indicated on the QR Code. Please note that Quarantine scheme applicants are required to show proof of revised hotel accommodation that corresponds to the new travel dates, and non-Thais are also required to show proof of insurance with at least 10,000 USD coverage for medical treatments in Thailand for the entire duration of their revised travel itinerary.
- For itinerary changes greater than the above-mentioned timeframe, you will have to edit your Thailand Pass application by accessing your application through the Thailand Pass portal using your access code. Please note that your edited application will be subjected to and undergo the review process cycle all over again.
- Each Thailand Pass QR Code can be used only once are is not-reusable.

- สามารถทำได้
- ผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass QR Code สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางเข้าไทยโดยใช้ QR Code ที่ได้รับอนุมัติเดิม (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) หากกำหนดวันเดินทางใหม่ อยู่ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนหน้า หรือ 7 วันหลังจากวันที่ที่ได้รับอนุมัติเดิม โดยผู้เดินทางรูปแบบเข้ารับการกักตัวจะต้องแสดงหลักฐานการชำระเงินค่าที่พักที่เป็นไปตามกำหนดวันเดินทางใหม่ และชาวต่างชาติจะต้องแสดงหลักฐานประกันสุขภาพที่ครอบคลุมระยะเวลาที่พำนักในไทย
- หากท่านต้องการจะเปลี่ยนกำหนดการเดินทางมากกว่าระยะเวลาข้างต้น ท่านจะต้องแก้ไขคำร้องของท่านโดยใช้ access code ของท่านเข้าระบบ โดยปุ่มการแก้ไขคำร้องปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของ Thailand Pass ทั้งนี้ การแก้ไขคำร้องจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติอีกครั้ง
- Thailand Pass QR Code สามารถใช้เดินทางเข้าไทยได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น และไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

- No. However, children aged below 18 can register alongside their parents and they will be granted the same entry scheme as their parents.

- ไม่สามารถทำได้ ยกเว้นกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ที่สามารถลงทะเบียนบน Thailand Pass ร่วมกับของผู้ปกครองได้ โดยจะได้สิทธิ์ในการเดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้มาตรการเดียวกันกับผู้ปกครอง

- No Quarantine scheme: You can travel to any destination in Thailand.
- Quarantine scheme: You will need to undergo your 5-day mandatory quarantine at your hotel / accommodation. Please note that you are not permitted to leave the hotel room/premise under any circumstance. Once you have completed your quarantine, you can travel to any destination in Thailand.

- รูปแบบยกเว้นการกักตัว : ท่านสามารถเดินทางในประเทศไทยได้อย่างอิสระ
-รูปแบบเข้ารับการกักตัว : ท่ท่านจะต้องได้รับการกักกันให้ครบ 5 วันในโรงแรม/ที่พัก โดยเมื่อครบแล้ว ท่านสามารถเดินทางในประเทศไทยได้อย่างอิสระ

- Currently, Thailand Pass is for those who plan to travel to Thailand by air and land only. Passengers who plan to arrive by boat must contact the Royal Thai Embassy / Royal Thai Consulate-General in your area for COE issuance.

- ปัจจุบัน การลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass รองรับสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศและทางบกเท่านั้น ผู้เดินทางเข้าทางเรือต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ เพื่อขอเอกสาร COE

- If you do not carry a mobile phone with the QR Code, you may print out a hard copy (A5) of the QR code and bring it with you to present it to the officers at the airport. Preferably, you could register with Thailand Pass on your PC and print out the QR Code. You also have the option to download your Thailand Pass QR Code to your Apple Wallet/Walletpasses to facilitate your travels.

- หากท่านไม่มีโทรศัพท์มือถือ ท่านสามารถพิมพ์ QR Code ออกมาเป็นเอกสาร (ขนาด A5) และนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โดยท่านอาจลงทะเบียน Thailand Pass บนคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการพิมพ์ QR Code ออกมาเป็นเอกสาร ทั้งนี้ ท่านสามารถ download QR Code ในมือถือผ่าน Apple Wallet/ Walletpasses เพื่อความสะดวกใจนการเดินทางของท่านด้วย

- If you have problem accessing Thailand Pass on mobile device, please access the site on Desktop mode or on your PC.

- หากท่านประสบปัญหาไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ Thailand Pass ได้จากโทรศัพท์มือถือ โปรดเข้าเว็บไซต์ Thailand Pass โดยใช้ Desktop mode หรือจากคอมพิวเตอร์ (PC)

- No. However, you must have a proof of insurance with minimum coverage of at least 10,000 USD and COVID-19 test result (RT-PCR), issued within 72 hours before your travel or a certificate of vaccination.
- If you are passing through the immigration control, you must register the Thailand Pass.
- You are permitted to transit in Thailand for the maximum of 24 hours without passing through immigration control.

- ไม่ต้อง อย่างไรก็ดี ท่านจะต้องมีหลักฐานการประกันภัยที่มีวงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ และผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) ที่ออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง หรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่
- กรณีการเปลี่ยนเครื่องที่ต้องผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จะต้องลงทะเบียน Thailand Pass
- ท่านสามารถรอเปลี่ยนเครื่องบิน (เพื่อไปยังประเทศอื่น) ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

- No. Effective from 1 February 2022, travellers departing from all countries / territories are eligible to enter Thailand under the No Quarantine scheme.

- ไม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยแบบยกเว้นการกักตัว สามารถเดินทางมาได้จากทุกประเทศ/พื้นที่ต้นทาง

What are the required documents for Thailand Pass registration?

- Requirements vary depending on the scheme which you are planning to enter Thailand. Details are as follows:

Documentation Required

No Quarantine

Quarantine

Passport Copy

Vaccination Certificate
*Not required for children aged below 18 travelling with their parents

Not required

Insurance

(Minimum coverage 10,000 USD)
*Expats living and working in Thailand under a valid visa or residential permit are required to provide proof of insurance coverage in Thailand with a minimum coverage of 10,000 USD or valid social security card or certifying letter from employer.

* Thai nationals are not required to provide proof of insurance coverage.

Hotel Reservation

Not required

AQ for 5 days

RT-PCR test result (within 72 hrs. before departure)

If Unvaccinated / Not fully vaccinated person

Not required

Thai Visa

If required

If required

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนบน Thailand Pass?

- เอกสารที่จำเป็นจะแตกต่างกันตามรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Documentation Required

No Quarantine

Quarantine

สำเนาหนังสือเดินทาง

เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19
*เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19

ไม่จำเป็น

กรมธรรม์ประกันภัย

(วงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
* ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักหรือมีใบอนุญาตทำงานในไทยสามารถแสดงเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยในไทยที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือหลักฐานการประกันภัยอื่น ๆ อาทิ บัตรประกันสังคมหรือหนังสือรับรองการประกันภัยที่ออกโดยนายจ้าง

*ผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อลงทะเบียนใน Thailand Pass เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว.

หลักฐานการจ่ายเงินค่าที่พัก / โรงแรม

ไม่จำเป็น

AQ (5 วัน)

ผลตรวจ RT-PCR (ผลออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง)

กรณีผู้ไม่ได้รับวัคซีน / ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด

ไม่จำเป็น

Thai Visa

หากจำเป็น

หากจำเป็น

Children aged below 6:
 - Vaccination not required but must travel with parents/legal guardian only
 - Once in Thailand, they are able to undergo COVID-19 test using saliva testing technique.

Children aged below 12:
 - Vaccination not required but must travel with parents/legal guardian only.

Children aged 12 - 17:
 - Able to travel alone if vaccinated with 1 dose of COVID-19 vaccine no less than 14 days before travelling.
 - If unvaccinated, must travel with parents.

All age group may travel alone (unaccompanied) if fully vaccinated.

เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
 - ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน แต่ต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครอง
 - เมื่อเดินทางถึงไทยแล้ว สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยใช้น้ำลายได้

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
 - ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน แต่ต้องเดินทางพร้อมผู้ปกครอง

เด็กอายุ 12 – 17 ปี
 - หากได้รับวัคซีนแล้ว 1 เข็ม สามารถเดินทางเข้าไทยโดยลำพังได้
 - หากไม่เคยได้รับวัคซีน ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง

ทุกกลุ่มอายุ หากได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยลำพังได้

The vaccines approved by Thailand include;
- CoronaVac (Sinovac)
- AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield)
- Pfizer-BioNTech (Comirnaty)
- Moderna
- COVILO (Sinopharm)
- Janssen (Johnson & Johnson)
- Sputnik V
- Covaxin
- Novavax / Covovax
- Medigen
- TURKOVAC / ERUCOV-VAC

วัคซีนที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทยประกอบด้วย
- CoronaVac (Sinovac)
- AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield)
- Pfizer-BioNTech (Comirnaty)
- Moderna
- COVILO (Sinopharm)
- Janssen (Johnson & Johnson)
- Sputnik V
- Covaxin
- Novavax / Covovax
- Medigen
- TURKOVAC / ERUCOV-VAC

Thailand fully recognizes mixed vaccination. However, your second dose needs to be administered based on the recommended timeframe for each vaccine type (first dose), as follows;
- 1st dose (Sinovac) = 2nd dose after 2 weeks
- 1st dose (AstraZeneca) = 2nd dose after 4 weeks
- 1st dose (Pfizer-BioNTech = 2nd dose after 3 weeks
- 1st dose (Moderna) = 2nd dose after 4 weeks
- 1st dose (Sinopharm) = 2nd dose after 3 weeks
- 1st dose (Sputnik V) = 2nd dose after 3 weeks
- 1st dose (Covaxin) = 2nd dose after 4 weeks
- 1st dose (Novavax) = 2nd dose after 3 weeks
- 1st dose (Medigen) = 2nd dose after 4 weeks
- 1st dose (TURKOVAC) = 2nd dose after 4 weeks
*To be considered fully vaccinated, your 2nd dose must be administered at least 14 days before your travel.
*Those vaccinated with Janssen (Johnson&Johnson) vaccine do not need to receive their 2nd dose to be considered fully vaccinated.

ประเทศไทยยอมรับการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ได้รับวัคซีนเข็มสองจะต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดของวัคซีนเข็มแรก ดังนี้
- เข็มแรก (Sinovac) = เว้นระยะ 2 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (AstraZeneca) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Pfizer-BioNTech) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Moderna) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Sinopharm) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Sputnik V) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Covaxin) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Novavax) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Medigen) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (TURKOVAC) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
* ผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วนคือผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สอง 14 วันก่อนเดินทาง
* ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Janssen (Johnson&Johnson) จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วน หลังได้รับวัคซีนเข็มแรก 14 วัน

- Yes. You need to submit both the certificates of your 1st (1/2) and 2nd (2/2) doses of vaccination. However, you can use your 2/2 EU Digital COVID Certificate (DCC) as reference of both your 1st and 2nd doses of vaccination.

- ใช่ โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องอัพโหลดเอกสารรับรอบการฉีดวัคซีนของทั้งเข็มที่ 1 (1/2) และเข็มที่ 2 (2/2) อย่างไรก็ดีผู้ลงทะเบียนสามารถใช้เอกสาร EU Digital COVID Certificate (DCC) ของเข็มที่ 2 (2/2) เป็นหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนของทั้งเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ได้

- Yes. Those previously infected with COVID-19 are considered fully vaccinated if they have received a single dose of COVID-19 vaccine at any time after their recovery. Please be advised that your proof or medical record of COVID-19 recovery must be submitted alongside your single-dose vaccination certificate.
- If you have been fully vaccinated before contracting COVID-19, you are still considered to be fully vaccinated.
- If you recovered from COVID-19 within 3 months before travelling to Thailand, you must present a valid medical certificate certifying the full recovery (within 3 months but no less than 14 days before travelling) or that you are asymptomatic in case the COVID-19 RT-PCR test shows a positive result.

- ได้ โดยหากมีประวัติได้รับเชื้อโควิด-19 จะต้องได้รับวัคซีน 1 เข็ม หลังจากหายป่วย โดยไม่กำหนดระยะเวลา โดยจะต้องแนบเอกสารรับรอง / ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการหายป่วยจากโรคโควิด-19 มาพร้อมกับใบรับรองการฉีดวัคซีน 1 เข็มดังกล่าว
- หากมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อนได้รับเชื้อโควิด-19 จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์
- หากเป็นผู้ที่หายจากโรคโควิด-19 ภายใน 3 เดือน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย จะต้องยื่นใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าหายภายใน 3 เดือน แต่ไม่ต่ำกว่า 14 วันก่อนเดินทาง หรือไม่มีอาการแล้ว เพื่อประกอบผลตรวจ RT-PCR ที่เป็นบวก

- AQ hotels are the hotels eligible to be used as quarantine sites under the Quarantine scheme as well as designated venues to wait for your RT-PCR result under
- The list of AQ hotels can be accessed through the Thailand Pass website

- โรงแรม AQ คือ โรงแรมที่ใช้เป็นพื้นที่กักกันสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบเข้ารับการกักตัว และเป็นสถานที่ที่รัฐกำหนดเพื่อใช้รอผล RT-PCR ของผู้เดินทางเข้าประเทศไทย
- ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหารายชื่อ รร. AQ ได้จากเว็บไซต์ของระบบ Thailand Pass

- You should book your hotel starting from the day before your flight arrives. For example, if you arrive in Thailand on 2 November 2021 at 1am, you should book your hotel for the duration of 1 – 7 November 2021 (6 night). Once your RT-PCR test result is negative, you can check out of your hotel on 7 November 2021.

- ผู้ร้องควรจะต้องจองโรงแรมสำหรับวันก่อนที่จะเดินทางถึงประเทศไทย ตัวอย่าง: หากเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 2 พ.ย. 2564 เวลา 01.00 น. ควรจองโรงแรมสำหรับวันที่ 1 – 7 พ.ย. 2564 (6 คืน) โดยเมื่อได้รับผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) เป็นลบแล้ว จะสามารถเดินทางออกจากโรงแรมได้ในวันที่ 7 พ.ย. 2564

- You must travel from the airport by pre-arranged pre-paid shuttle service / airport pickup, which would take you to your hotel via sealed route.

- ผู้เดินทางต้องเดินทางจากสนามบินไปยังโรงแรมที่จองไว้ โดยใช้บริการยานพาหนะรับ-ส่ง (airport pickup / shuttle service) ที่ได้ทำการจองและชำระเงินไว้ล่วงหน้าเท่านั้น โดยจะเดินทางแบบ sealed route ไปยังโรงแรมโดยตรง

- Yes
- Expats living and working in Thailand under a valid visa or residential permit are required to provide proof of insurance coverage in Thailand with a minimum coverage of 10,000 USD or valid social security card or certified letter from their employer.
- Thai nationals are not required to provide proof of insurance coverage as they are covered by Thailand’s universal healthcare programme.

- จำเป็น
- ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักหรือมีใบอนุญาตทำงานในไทยสามารถแสดงเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยในไทยที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือหลักฐานการประกันภัยอื่น ๆ อาทิ บัตรประกันสังคม หรือหนังสือรับรองการประกันภัยที่ออกโดยนายจ้าง
- ผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อลงทะเบียนใน Thailand Pass เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว

- No. You can also use a standard/general insurance or health insurance with a minimum coverage of 10,000 USD.

- ไม่จำเป็น โดยสามารถใช้กรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบอื่น อาทิ ประกันทั่วไปหรือประกันสุขภาพที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ แทนได้

- Your personal information is encrypted and safe with Thailand Pass as it will be used for the purpose of approving and facilitating your arrival in Thailand only.

- ข้อมูลส่วนตัวของท่านบนระบบ Thailand Pass จะได้รับการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกใช้เพื่อการพิจารณาอนุมัติการเดินทางเข้าประเทศไทยของท่านเท่านั้น

- More information can be found on the Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand’s website (https://consular.mfa.go.th), or you may contact the Royal Thai Embassy / Royal Thai Consulate-General in your area for more information.
- For information and follow up regarding your application status on Thailand Pass, you can contact the Tourism Authority of Thailand or Phuket Authority (if travelling to Phuket). Their contact details can be found on Thailand Pass website.

- ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (https://consular.mfa.go.th) หรือจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในพื้นที่ของท่าน
- หากท่านต้องการสอบถามและติดตามสถานะการลงทะเบียนบน Thailand Pass ของท่าน ท่านสามารถติดต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือภูเก็ต (ในกรณีเดินทางเข้าภูเก็ต) โดยท่านสามารถหาข้อมูลติดต่อได้จากหน้าเว็บไซต์ของ Thailand Pass

สถานะ 30 เม.ย. 2565