หนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ (อายุไม่ถึง 20 ปี)

หนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ (อายุไม่ถึง 20 ปี)

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มิ.ย. 2566

| 10,212 view

การยื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ (อายุไม่ถึง 20 ปี)

 

***กรณีที่บิดาหรือมารดาที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ ไม่สามารถพาบุตรที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ไปทำหนังสือเดินทางที่่กระทรวงการต่างประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือยินยอมและหนังสือมอบอำนาจได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ (คลิก) เพื่อให้บุตรหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางได้ ***

 

ค่าธรรมเนียม

อายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี ค่าธรรมเนียม 9,000 เยน

 

การเตรียมเอกสาร

1) เอกสารของผู้เยาว์ที่จะทำหนังสือเดินทาง

1.1 กรณียื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มแรก

(1) คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง (แบบฟอร์มคำร้องหนังสือเดินทางผู้เยาว์)
(2) หนังสือยืนยันความถูกต้องของหนังสือเดินทาง (แบบฟอร์มหนังสือยืนยันความถูกต้องของหนังสือเดินทาง)
(3) สำเนาสูติบัตรไทย 

1.2 กรณียื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มที่สองเป็นต้นไป

(1) คําร้องขอทําหนังสือเดินทาง (แบบฟอร์มคำร้องหนังสือเดินทางผู้เยาว์)
(2) หนังสือยืนยันความถูกต้องของหนังสือเดินทาง (แบบฟอร์มหนังสือยืนยันความถูกต้องของหนังสือเดินทาง)
(3) หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 
(4) สำเนาสูติบัตรไทย 
(5) บัตรประจําตัวประชาชนไทยตัวจริง (กรณี ผู้เยาว์อายุ 7 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่บัตรประชาชน กรุณายื่นหนังสือรับรองการศึกษาพร้อมคำแปลภาษาไทย (ตัวอย่างหนังสือรับรองการศึกษา)
(6) สําเนาทะเบียนบ้านไทย 
(7) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับสูติบัตร)
(8) หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่นพร้อมสำเนา (เช่น ไซริวการ์ด) 

 

2) เอกสารของบิดาและมารดาไทย

(1) หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 
(2) บัตรประจําตัวประชาชนไทย
(3) สำเนาทะเบียนบ้านไทย 
(4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับสูติบัตรของบุตร)
(5) สำเนาใบทะเบียนสมรส/หย่า หรือทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรส/หย่า (หากเคยสมรสหรือหย่า) 
(6) หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่นพร้อมสำเนา (เช่น ไซริวการ์ด) 

 

3) เอกสารของบิดาหรือมารดาที่เป็นชาวต่างชาติ

(1) หนังสือเดินทางพร้อมสำเนา 

 

หมายเหตุ

* ใช้เวลาผลิตประมาณ 4 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม
*
บิดา มารดา และบุตรต้องมายื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

* กรณีบิดาหรือมารดา ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาลงนามยินยอมในคำร้องทำหนังสือเดินทางให้บุตรได้ ให้แนบหนังสือยินยอมที่ออกให้โดยที่ว่าการอำเภอไทย สำนักงานเขตหรือสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น หรือกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศไทย เพื่อยื่นประกอบขอทำหนังสือเดินทางให้บุตร
* กรณีบิดามารดาได้หย่าขาดจากกัน ให้แนบหนังสือรับรองหรือใบทะเบียนหย่าที่ระบุว่าบุตรอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของฝ่ายบิดาหรือมารดาแต่เพียงผู้เดียว
* กรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่มีชื่อบิดาในรายการบิดาของสูติบัตรบุตร ให้แนบใบปกครองดูแลบุตร (ป.ค.14) ที่ออกโดยอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ซึ่งระบุยืนยันว่ามารดาเป็นผู้ปกครองดูแลแต่เพียงผู้เดียว 
* เมื่อได้รับหนังสือเดินทางใหม่แล้วกรุณาเก็บรักษาให้ดี เพื่อป้องการการสูญหาย ไม่ควรนำติดตัว ควรถือหลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น (เช่น ไซริวการ์ด) ติดตัวแทน
* ค่าธรรมเนียม หากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
* กรณีบิดาและมารดาไม่สามารถเดินทางมาลงนามยินยอมในคำร้องหนังสือเดินทางให้บุตรได้ จะต้องมีใบยินยอมของบิดาและมารดาออกให้โดยสำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอมาประกอบคำร้องฯ และหากผู้เยาว์อายุไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นพาผู้เยาว์มาทำ นสดท. อีกฉบับหนึ่ง โดยผู้รับมอบอำนาจต้องอายุ 20 ปี บริบูรณ์

******************************

สถานะวันที่ 22 พ.ย. 2564