สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จัดการบรรยายให้นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 ของสถาบันพระปกเกล้า

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จัดการบรรยายให้นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 ของสถาบันพระปกเกล้า

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ย. 2565

| 368 view

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะได้บรรยายสรุปในหัวข้อ “ภาพรวมเศรษฐกิจและสังคมภูมิภาคคิวชู” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 ของสถาบันพระปกเกล้า จำนวน 37 ท่าน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และองค์ความรู้ในมุมมองต่างประเทศให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรฯ

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคคิวชูของญี่ปุ่น บทบาทและภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น อันเป็นประโยชน์กับผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรฯ

สถาบันพระปกเกล้าได้จัดการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2565-2566 นี้เป็นรุ่นที่ 26 โดยมีสมาชิกรัฐสภา ข้าราชการ พนักงานองค์กรภาครัฐ และผู้บริหารจากภาคเอกชนต่าง ๆ จำนวน 150 ท่าน เข้าร่วมในหลักสูตรฯ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566

จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่_79_ปี_2565.pdf