บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดคูมาโมโตะ

บริการกงสุลสัญจร ณ จังหวัดคูมาโมโตะ

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2565

| 351 view

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการกงสุลสัญจร ณ ห้อง The North Side Foyer ชั้น 8 อาคาร Amu Plaza เมืองคูมาโมโตะ จังหวัดคูมาโมโตะ โดยมีชาวไทยในจังหวัดคูมาโมโตะ ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง ทำหนังสือมอบอำนาจ รวมทั้งขอรับคำแนะนำในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร การเลือกสัญชาติสำหรับลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น และขั้นตอนการเดินทางเข้า-ออกญี่ปุ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้ใช้โอกาสดังกล่าวสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของคนไทย และได้มอบชุดตรวจแอนติเจนของเชื้อ COVID-19 สำหรับการทดสอบด้วยตนเอง (ATK) และหน้ากากอนามัยให้แก่คนไทยที่มาขอรับบริการฯ โดยขอให้คนไทยดูแลรักษาสุขภาพ และป้องกันตนเองจากการติดเชื้อฯ แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดฯ เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็ตาม

อนึ่ง การจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการกงสุลสัญจร เป็นหนึ่งในภารกิจและความตั้งใจของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวไทยในพื้นที่ต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านกงสุลได้โดยสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ จะประชาสัมพันธ์กำหนดการและสถานที่จัดบริการกงสุลสัญจรครั้งต่อไปให้ชาวไทยในเขตอาณาได้รับทราบล่วงหน้าในโอกาสต่อไป

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่_63_ปี_2565.pdf