มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ค. 2565

| 6,664 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ขอประชาสัมพันธ์มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางไปประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ดังนี้

1. ยกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยของชาวต่างชาติ (ปัจจุบัน คนไทยไม่ต้องลงทะเบียนอยู่แล้ว)

2. มาตรการสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย
✓ แสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบตามข้อกำหนด หรือหากไม่ได้รับวัคซีน/รับไม่ครบ ให้แสดงผลตรวจ RT-PCR หรือ Professional ATK ที่ออกให้ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
✓ ยกเลิก ข้อกำหนดให้ชาวต่างชาติมีหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในไทย
✓ เจ้าหน้าที่สายการบินจะทำการตรวจเอกสารในเบื้องต้นก่อนการเดินทาง และเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคจะทำการสุ่มตรวจอีกครั้งเมื่อเดินทางถึงไทย

เอกสารแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือ Professional ATK

ต้องมีผลเป็นลบ โดยระบุเป็นภาษาอังกฤษ มีลายเซ็นแพทย์กำกับชัดเจน (เป็นลายเซ็นต้นฉบับหรือ PDF ก็ได้) หรือตราคลินิก หรือสัญลักษณ์รับรองของสถานที่ตรวจ 

 

รายชื่อวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรองเฉพาะสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย

 

*เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 (หรือ 1 เข็มกรณีฉีด Johnson & Johnson) ต้องมีรายละเอียดยืนยันตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง และรายละเอียดการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่เคยได้รับวัคซีนจากญี่ปุ่น โปรดขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแบบกระดาษจากเขตที่พักอาศัย ดังรายละเอียดตัวอย่างเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแบบกระดาษตามเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นที่ https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/certificate.html

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นผู้มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นซึ่งมีหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคล (My Number) สามารถอนุโลมให้ใช้เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแบบอิเล็กทรอนิกส์จาก application 新型コロナワクチン接種証明書アプリ ได้ โดยหากต้องการพิมพ์เอกสารออกมา ควรถ่ายภาพหน้าจอมือถือ (screenshot) ให้ครอบคลุม ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง และรายละเอียดการฉีดวัคซีน (ให้ครบใน 1 หน้า) รวมทั้งสามารถดาวน์โหลด QR Code ที่ได้รับจาก application ไว้ในโทรศัพท์ หรือพิมพ์เอกสารออกมาได้

*สายการบินอาจกำหนดว่า ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจโควิด-19 ขอให้สอบถามข้อมูลกับสายการบินที่ใช้บริการก่อนเดินทาง

 

ข้อกำหนดสำหรับผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ประสงค์เข้าประเทศไทย

• เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถเข้าประเทศไทยได้แม้ไม่เคยได้รับวัคซีน หากเดินทางตามผู้ปกครองตามกฎหมายที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว
• เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถเข้าประเทศไทยได้ หากได้รับวัคซีนเพียง 1 เข็มก่อนการเดินทาง 14 วันขึ้นไป โดยจะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามข้อกำหนด


กรณีเดินทางพร้อมผู้ปกครองตามกฎหมาย
• หากผู้ปกครองตามกฎหมายได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว เด็กสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ แม้ไม่ได้รับวัคซีน
• หากทั้งผู้ปกครองและเด็กไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วน ทั้งเด็กและผู้ปกครองจำเป็นต้องมีผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ไม่ต้องแสดงผลตรวจ)
• หากเด็กทีได้รับวัคซีนครบถ้วน แต่ผู้ปกครองไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน ผู้ปกครองจำเป็นต้องมีผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

กรณีที่เด็กเดินทางคนเดียวโดยไม่มีผู้ปกครอง
• เด็กอายุ 5-17 ปี สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยคนเดียวได้โดยไม่มีผู้ปกครอง หากแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ก่อนการเดินทาง 14 วันขึ้นไป
• เด็กอายุ 5-17 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยคนเดียวได้โดยไม่มีผู้ปกครอง หากแสดงผลตรวจโควิด-19 ที่ออกโดยแพทย์ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK

 

ข้อกำหนดสำหรับผู้เคยติดเชื้อโควิด-19 ที่ประสงค์เข้าประเทศไทย

• หากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนการเดินทาง 14 วันขึ้นไปนับจากวันที่ติดเชื้อไปจนถึงวันที่เดินทาง และหายป่วยไม่มีอาการใด ๆ จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้

• หากเคยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใน 3 เดือนก่อนเดินทางเข้าไทย เมื่อเดินทางถึงประเทศไทยและมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วผลเป็นบวก สามารถแสดงเอกสาร COVID-19 recovery form หรือใบรับรองแพทย์ที่รับรองว่าหายจากเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่มีอาการแล้ว ต่อแพทย์ผู้ตรวจ เพื่อประกอบการพิจารณาได้ ดังนั้น โปรดเตรียมเอกสาร COVID-19 recovery form หรือใบรับรองแพทย์จากประเทศญี่ปุ่นก่อนเดินทางไปประเทศไทย

• หากเคยติดเชื้อโควิด-19 เกิน 3 เดือน จะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ซึ่งจะดำเนินการในช่วงใดก็ได้ภายหลังการติดเชื้อโควิด-19 และผู้เดินทางที่เคยได้รับวัคซีนครบก่อนติดเชื้อโควิด-19 จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด

• หากเคยได้รับวัคซีนครบก่อนติดเชื้อโควิด-19 ให้ถือว่าได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด

 

กรณีผู้โดยสารแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในประเทศไทย (Transit / Transfer)

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ผู้โดยสารที่แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินในประเทศไทย (ทั้งในรูปแบบ Transit และ Transfer) เพื่อเดินทางไปยังประเทศปลายทางโดยไม่ผ่าน ตม. ไทย ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass และไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจ COVID-19 รวมถึงไม่ต้องมีหลักฐานประกันรักษาพยาบาล (ยกเลิกการแสดงหลักฐานประกันในวงเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการเดินทางกับสายการบินและประเทศปลายทางอีกครั้ง

 

ช่องทางการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ท่านที่ประสงค์ขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมในการเดินทางเข้าประเทศไทย หากมี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตามช่องทาง ดังนี้

(1) โทรศัพท์ 092-739-9090 (วันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 15.30 – 17.30 น.)

(2) อีเมล : [email protected]

(3) เฟสบุ๊ค : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

(4) LINE ฝ่ายกงสุล https://lin.ee/4VbpwBpjE หรือ LINE ID: @341ogqgj

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

Infographic_Thailand_Entry_from_1JULY2022_(TH)

 

Infographic_TH_MFA_Thailand_Measure_from_July_2022  

 

 

 

เอกสารประกอบ

41_มาตรการเข้าไทย_1_กค_2565.pdf