การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ค. 2565

| 116 view

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประชาสัมพันธ์ตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้บริหารและสภาท้องถิ่นในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ที่ไม่สามารถเดินทางกลับไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ประเทศไทยในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ทราบว่า ท่านสามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือ www.ect.go.th หรือ แอปพลิเคชั่น Smart Vote โดยขอให้ดำเนินภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2565 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่ถูกจำกัดสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Cover_แจ้งเหตุ

เอกสารประกอบ

34_แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น.pdf