ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียว และ 3 จังหวัด ให้สิ้นสุดในวันที่ 21 มีนาคม 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียว และ 3 จังหวัด ให้สิ้นสุดในวันที่ 21 มีนาคม 2564

22 มี.ค. 2564

73 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ขอเผยแพร่ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียว และ 3 จังหวัด ให้สิ้นสุดในวันที่ 21 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เมื่อค่ำวันที่ 18 มีนาคม 2564 นายซูกะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้แถลงประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียว และ 3 จังหวัด ได้แก่ ไซตามะ ชิบะ และคานากาวะ ให้สิ้นสุดในวันที่ 21 มีนาคม 2564 หลังจากได้ประเมินจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ซึ่งพบว่าลดลงกว่าร้อยละ 80 จากช่วงก่อนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อเดือนมกราคม 2564 และสถานการณ์ทางการแพทย์ซึ่งสัดส่วนการใช้เตียงผู้ป่วยอยู่ในระดับ 3 แล้ว ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดหลักการและมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

1. หลักการป้องกันการขยายตัวของการระบาด 5 หลักการ

1.1 การป้องกันการระบาดระหว่างการรับประทานอาหาร โดยขอให้ร้านอาหารลดระยะเวลาทำการโดยเปิดบริการได้ถึง 21.00 น. และดำเนินมาตรการป้องกันการระบาดตามแนวทางอย่างเคร่งครัด โดยรัฐบาลจะจัดสรรเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือวันละ 40,000 เยน ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนในการรวมตัวรับประทานอาหารไม่เกิน 4 คน และหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันจำนวนมากในช่วงฤดูชมดอกซากุระหรือการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ-งานจบการศึกษา เป็นต้น

1.2 การรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ โดยยกระดับการสุ่มตรวจหาเชื้อกลายพันธุ์ จากผู้ติดเชื้อใหม่ จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 40 และมาตรการป้องกันชายแดนโดยจำกัดจำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศ

1.3 การตรวจหาเชื้ออย่างมีกลยุทธ์ โดยขยายการตรวจเชื้อจากผู้ไม่มีอาการในเขตเมืองใหญ่ให้ได้วันละ 5,000 คน และขยายการตรวจหาผู้ติดเชื้อในบ้านพักคนชรา

1.4 การจัดการด้านวัคซีนอย่างรวดเร็วและปลอดภัย โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนผู้สูงอายุตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 และคาดว่าจะสามารถจัดหาวัคซีนได้อย่างน้อย 1 ร้อยล้านโดสภายในเดือนมิถุนายน 2564

1.5 ยกระดับความพร้อมทางการแพทย์เพื่อรองรับการขยายตัวของการระบาดครั้งต่อไป โดยสร้างระบบรองรับการรักษาผู้ติดเชื้อซึ่งจะจัดสรรเตียงผู้ป่วย เตียงผู้พักฟื้น ที่พักรักษาตัวของผู้อาการเบาและผู้รักษาตัวในที่พำนักของตนอย่างมีประสิทธิภาพ

2. มาตรการควบคุมการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศมาตรการเพื่อยกระดับการป้องกันชายแดน ฉบับที่ 10 (New measures for border enforcement (10)) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยระบุว่า จะยังคงใช้มาตรการยกระดับการป้องกันชายแดนตามที่ได้ประกาศไว้ในฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ไปอีกระยะหนึ่ง แม้จะยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 ระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นตาม Business Track และ Residence Track เป็นการชั่วคราว

2.2 ระงับการเดินทางเข้าญี่ปุ่นจากทุกประเทศเป็นการชั่วคราว (กรณีขอรับการตรวจลงตราใหม่)

2.3 ระงับมาตรการผ่อนปรนพิเศษ (special treatment) สำหรับผู้ที่กลับเข้าญี่ปุ่นจากการเดินทางไปติดต่อธุรกิจในต่างประเทศทุกประเทศเป็นการชั่วคราว ดังปรากฏตามเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น https://www.mofa.go.jp/press/release/press3e_000190.html

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นอาจปรับปรุงมาตรการตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ท่านสามารถติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ