การขอรับรองเอกสารจากกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช)

การขอรับรองเอกสารจากกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช)

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มิ.ย. 2566

| 5,919 view

การขอรับรองเอกสารจากกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่น (ไกมุโช)

วิธีที่ 1 ผู้ร้องสามารถขอรับรองเอกสารด้วยตนเองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

 

โดยมีสำนักงาน 2 แห่ง คือ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงโตเกียว และกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานโอซากา โดยสามารถรับเอกสารที่ได้รับการรับรองแล้วในวันทำการวันถัดไป

เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้อง
1. เอกสารที่ต้องการรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)

2. แบบฟอร์มยื่นคำร้อง (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ https://www.mofa.go.jp/ca/cs/page22e_000423.html#section1 หรือขอรับได้ที่ศูนย์บริการ)
3. เอกสารแสดงตนของผู้ยื่นคำร้อง เช่น ใบขับขี่ ไซริวการ์ด หนังสือเดินทาง เป็นต้น
4. หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นเอกสารแทน)

 

วิธีที่ 2 ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ และรับเอกสารที่ได้รับการรับรองแล้วคืนทางไปรษณีย์

ใช้เวลาประมาณ 2-3 วันหลังจากยื่นคำร้อง


เอกสารในการยื่นคำร้อง
1. ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)

2. แบบฟอร์มยื่นคำร้อง (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ https://www.mofa.go.jp/ca/cs/page22e_000423.html#section1 หรือขอรับที่ศูนย์บริการ)
3. เอกสารแสดงตนของผู้ยื่นคำร้อง เช่น ใบขับขี่ ไซริวการ์ด หนังสือเดินทาง เป็นต้น
4. ซองเปล่าติดแสตมป์ พร้อมเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองให้ชัดเจนครบถ้วน
5. หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการยื่นเอกสารแทน)

หมายเหตุ
* ศูนย์บริการรับรองเอกสารที่โตเกียวและโอซากาไม่มีบริการจำหน่ายซองและแสตมป์ กรุณาเตรียมมาให้พร้อมก่อนที่จะยื่นคำร้อง

 

วิธีที่ 3 ยื่นคำร้องและขอรับเอกสารที่ได้รับการรับรองแล้วทางไปรษณีย์


เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้อง
1. เตรียมเอกสารที่ต้องการรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน)

2. กรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้อง (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ https://www.mofa.go.jp/ca/cs/page22e_000423.html#section1)
3. แนบซองเปล่าติดแสตมป์ พร้อมเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองให้ชัดเจนครบถ้วน
4. หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการยื่นและรับเอกสารแทน)
5. นำเอกสารทั้งหมดใส่ซองแล้วส่งไปรษณีย์ไปที่ศูนย์บริการรับรองเอกสาร กระทรวงการต่างประเทศกรุงโตเกียว หรือกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานโอซากา

หมายเหตุ
* ควรเผื่อเวลาประมาณ 10-14 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งคำร้องจนถึงวันที่ได้รับเอกสารทางไปรษณีย์
* ไม่รับคำร้องผ่านไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
* ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ต้องเป็นที่อยู่ภายในประเทศญี่ปุ่น และกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นจะไม่ส่งเอกสารที่ได้รับการรับรองแล้วไปยังสถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ประจำประเทศญี่ปุ่น หรือ ต่างประเทศโดยตรง
* กระทรวงการต่างประเทศจะส่งเอกสารที่ได้รับการรับรองแล้วไปยังที่อยู่ของผู้ยื่นคำร้องเท่านั้น โดยจะไม่สามารถส่งเอกสารไปยังที่อยู่ของผู้อื่นนอกเหนือจากที่อยู่ของผู้ยื่นคำร้องได้
* ในกรณีที่ยื่นคำร้องผ่านไปรษณีย์ ท่านไม่สามารถมาขอรับเอกสารรับรองได้ที่ศูนย์บริการ
* กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถจะติดต่อได้ในช่วงเวลาทำการ เพื่อความสะดวกในการติดต่อของเจ้าหน้าที่ในกรณีมีข้อซักถามเกี่ยวกับเอกสาร

ข้อควรระวัง

1. การมอบอำนาจ
    กรณีดังต่อไปนี้ไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ
         (1) บิดามารดา หรือผู้ปกครอง ยื่นคำร้องแทนบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
         (2) บริษัทท่องเที่ยว ทนาย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ที่มายื่นคำร้องตามคำขอของลูกค้า
         (3) การรับรองเอกสารในนามของบริษัทหรือหน่วยงาน

2. การยื่นคำร้อง/ขอรับเอกสารคืนทางไปรษณีย์ กรุณาเตรียมซองที่มีขนาดเหมาะสมกับเอกสารรับรอง พร้อมกับเขียนชื่อและที่อยู่ให้เรียบร้อย

ถ้าเลือกส่งเอกสารแบบ letter pack (ชนิด Light/Plus) จดหมายลงทะเบียน จะสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารได้ ส่วนวิธีส่งแบบติดแสตมป์ ราคาของแสตมป์จะแตกต่างไปตามซองและน้ำหนักของเอกสาร โดยสามารถอ้างอิงค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ของไปรษณีย์ญี่ปุ่น

 

MFA_JP_Authentication_1

MFA_JP_Authentication_2