ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เรื่อง หนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางประเภทต่าง ๆ

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เรื่อง หนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางประเภทต่าง ๆ

12 มี.ค. 2564

162 view

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ
ที่ 3 / 2564

เรื่อง หนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางประเภทต่าง ๆ
...............................................

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้ออกระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการในปัจจุบัน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น และได้ออกประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นั้น

ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จึงได้ดำเนินการแก้ไขแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงฯ ข้างต้น โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหนังสือเดินทาง

1.1 หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป สำหรับบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้มีอายุไม่เกิน 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุได้อีก

1.2 หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป สำหรับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ ให้มีอายุไม่เกิน 5 ปี หรือไม่เกิน 10 ปี และไม่สามารถต่ออายุได้อีก ยกเว้นกรณีการยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางเป็นครั้งแรกในต่างประเทศของผู้ที่มีชื่อในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร แต่ยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จะสามารถยื่นขอรับหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี เท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการทางทะเบียนราษฎรเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 10 ปีได้

2. อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

2.1 หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี ค่าธรรมเนียม 9,000.- เยน

2.2 หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียม 13,000.- เยน

3. เปลี่ยนชื่อหนังสือเดินทางชั่วคราว เป็น "หนังสือเดินทางฉุกเฉิน" และมีอายุไม่เกิน 1 ปี

4. เปลี่ยนชื่อหนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.) เป็น "เอกสารเดินทางฉุกเฉิน" และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ นับแต่วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564

 

เอกสารประกอบ

A03_หนังสือเดินทางและเอกสารการเดินทางประเภทต่าง_ๆ_20210311.pdf