บทความ

บทความ

การทำบัตรประชาชน

การทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

 

ผู้มีสัญชาติไทยสามารถขอรับบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ได้ในกรณีที่ บัตรหมดอายุ บัตรหายหรือถูกทำลาย และสามารถขอเปลี่ยนบัตรได้ในกรณีที่ส่วนสาระสำคัญในบัตรเสียหาย เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล เปลี่ยนคำนำหน้า ย้ายที่อยู่  

 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

1. คำร้องขอทำบัตรประชาชน (ดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)

2. บัตรประจำตัวประชาชน (ในกรณีที่บัตรสูญหาย สามารถใช้สำเนาได้)

3. หนังสือเดินทาง

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. บัตรประจำตัวผู้พำนัก (ไซริวการ์ด)

6. ใบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล)

7. สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (กรณีที่สมรส หรือหย่า)

 

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวประชาชน

การทำ

บัตรประชาชน

กรณีบัตรหมดอายุ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

กรณีบัตรสูญหาย หรือชำรุด

350 เยน

กรณีเปลี่ยนชื่อสกุลหรือ

คำนำหน้าชื่อ

350 เยน

กรณีเปลี่ยนที่อยู่

ในประเทศไทย

350 เยน

 

2. เด็กที่เกิดในญี่ปุ่นและยังไม่เคยทำบัตรประชาชนมาก่อน ไม่สามารถขอยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาชนที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ บัตรประชาชนใบแรกจะต้องไปทำที่ประเทศไทยเท่านั้น

3. สามารถทำบัตรประชาชนใหม่ได้ ก่อนบัตรประชาชนหมดอายุ 2 เดือน