การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

การปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการด้านกงสุล

1 มีนาคม พ.ศ. 2564

1. สำหรับชาวไทย
1.1 สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดให้บริการด้านกงสุลทุกประเภท ได้แก่ หนังสือเดินทาง การจดทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนครอบครัว บัตรประชาชน การรับรองเอกสาร และงานนิติกรณ์อื่น ๆ โดยเปิดให้บริการ ตามช่วงเวลาปกติ คือ ระหว่างวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.30 – 11.30 น. และ 13.30 – 15.30 น.

1.2 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อไปอีกระยะหนึ่ง และหลีกเลี่ยงความแออัดบริเวณพื้นที่ให้บริการของฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงยังขอความร่วมมือชาวไทยในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ นัดหมายการขอรับบริการด้านกงสุลล่วงหน้าก่อน ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 092-739-9090 (วันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงบ่ายระหว่างเวลา 15.30 – 17.30 น.) หรือ ทางอีเมล (สำหรับชาวไทย) consular.fuk@mfa.mail.go.th

1.3 กรณีประสงค์ขอรับทราบข้อมูลทั่วไป และการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการขอรับบริการด้านกงสุล กรุณาตรวจสอบจากเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ https://fukuoka.thaiembassy.org/ หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่ได้ตามช่องทาง ดังนี้

(1) โทรศัพท์ 092-739-9090 (วันจันทร์ – ศุกร์ ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 15.30 – 17.30 น.)
(2) เฟสบุ๊ค : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ
(3) LINE ฝ่ายกงสุล กงสุล https://lin.ee/4VbpwBpjE หรือ LINE ID: @341ogqgj

1.4 การเดินทางกลับประเทศไทย
สำหรับชาวไทยที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงนี้ นั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดเที่ยวบินพิเศษ (Repatriation Flight) และเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-Commercial Flight) สำหรับคนไทย โดยสามารถติดตามประกาศและรายละเอียดการลงทะเบียน เพื่อเดินทางกลับไทยโดยเที่ยวบินพิเศษของแต่ละเดือนตามช่องทาง ดังนี้

•สำหรับเที่ยวบินเส้นทาง กรุงโตเกียว (สนามบินฮาเนดะ หรือ นาริตะ) – กรุงเทพฯ
เว็บไซต์ http://site.thaiembassy.jp/th/news/announcement/

•สำหรับเที่ยวบินเส้นทาง นครโอซากา (สนามบินคันไซ) - กรุงเทพฯ
เว็บไซต์ http://www.thaiconsulate.jp/th/jpn/

โดยเมื่อลงทะเบียนและสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินแล้ว สามารถขอรับหนังสือรับรองการเดินทาง (Certificate of Entry – COE) เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการเดินทางกลับไทยได้ ทางเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/ กรณีประสงค์ขอรับคำแนะนำในการลงทะเบียนดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ ตามช่องทางที่ระบุในข้อ 1.3

1.5 การให้ความช่วยเหลือกรณีตกทุกข์ได้ยาก
หากมีเหตุฉุกเฉิน (กรณีเจ็บป่วย หรือ เสียชีวิต หรือ ต้องการความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ) ท่านสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถติดต่อฝ่ายกงสุล ที่หมายเลข โทรศัพท์สายด่วน (Hot Line) ฝ่ายกงสุล ที่หมายเลข 090-2585-3027 หรือ หมายเลข 090-9572-1515 หรือ ตามช่องทางในข้อ 1.3

2. สำหรับชาวต่างชาติ
2.1 การตรวจลงตรา (วีซ่า)
ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่พำนักในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ ที่มีความประสงค์ขอรับการตรวจลงตราเพื่อเดินทางไปประเทศไทย สามารถตรวจสอบเงื่อนไขและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ https://fukuoka.thaiembassy.org/en/index ภายใต้หัวข้อ “Consular Services” และนัดหมายเจ้าหน้าที่เพื่อยื่นเอกสารขอรับการตรวจลงตราได้ที่ “ระบบนัดหมายออนไลน์ (Visa Appointment Booking Online - VABO)” ตามลิงก์ข้างต้น กรณีมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ได้ทางอีเมล (สำหรับชาวต่างชาติ) visa.fuk@mfa.mail.go.th

2.2 กรณีขอหนังสือรับรองการเดินทาง (Certificate of Entry – COE)
ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางไปประเทศไทย สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทาง (COE) ได้ทางเว็บไซต์ https://coethailand.mfa.go.th/ กรณีมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ทางอีเมล visa.fuk@mfa.mail.go.th

3. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกและทางการของไทยและญี่ปุ่น โดยเฉพาะการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการรักษาความสะอาดพื้นที่ให้บริการ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด ดังนี้

(1)ขอความร่วมมือผู้ที่จะขอรับบริการ นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการให้บริการ และหลีกเลี่ยงความแออัดในพื้นที่ฝ่ายกงสุล
(2)ขอให้ ผู้ที่จะขอรับบริการเท่านั้น เข้ามาในบริเวณฝ่ายกงสุล โดยไม่อนุญาตให้นำผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เข้ามาในพื้นที่
(3)กรุณาใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดมือและข้อมือ ซึ่งจัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ ได้แก่ จุดตรวจสัมภาระ เคาน์เตอร์กรอกข้อมูล และ เคาน์เตอร์รับคำร้อง
(4)ขอให้ สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าตลอดช่วงเวลา ที่ขอรับบริการ
(5)ขอให้ ผู้ที่มีอาการป่วยและมีไข้ หรือ หายใจไม่สะดวก กรุณางดการเดินทางไปรับบริการ
(6)เจ้าหน้าที่จะขอ ตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้มาติดต่อ ทุกราย และ ขอสงวนสิทธิงดให้บริการ แก่ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศา หรือ มีอาการน่าสงสัย

 

18 ม.ค. 2564

20210113_-_ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน_1

18 ม.ค. 2564