การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

แบบฟอร์ม/คำร้อง

แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนคนตาย

30 พ.ย. 2564

แบบฟอร์มคำร้องขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document) หรือ หนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport)

13 ก.ย. 2564

แบบฟอร์มหนังสือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหนังสือเดินทาง

25 ส.ค. 2564

ตัวอย่างการสะกดชื่อจังหวัด ในภูมิภาคคิวชู โอกินาวะ และจูโกะกุ เป็นภาษาไทย

16 มี.ค. 2564

ตัวอย่างคำแปลหนังสือรับรองการจดทะเบียนสมรส หรือ คนอินจุริโชเมโช (ภาษาไทย)

1 มี.ค. 2564

ตัวอย่างคำแปลทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น-สมรส (ภาษาไทย)

21 ม.ค. 2564

ตัวอย่างคำแปลหนังสือรับรองการจดทะเบียนหย่า (ภาษาไทย)

20 ม.ค. 2564

ตัวอย่างคำแปลทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น-หย่า (ภาษาไทย)

20 ม.ค. 2564

แบบฟอร์มคำร้องขอนิติกรณ์มอบอำนาจ

13 ม.ค. 2564