การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

 

ประเภทของค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

การทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ อายุไม่เกิน 5 ปี 9,000 เยน
การทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ อายุไม่เกิน 10 ปี
(สำหรับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ)
13,000 เยน
การทำหนังสือเดินทางฉุกเฉิน
(Emergency Passport) 
2,000 เยน
เอกสารเดินทางฉุกเฉิน
(Emergency Travel Document หรือ TD)
ไม่มีค่าธรรมเนียม
การรับรองหนังสือเดินทาง
(Endorsement)
1,000 เยน

หมายเหตุ : หากชำระค่าธรรมเนียมข้างต้นแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด