การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

การทำบัตรประชาชน

 

ผู้มีสัญชาติไทยสามารถขอรับบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ได้ในกรณีที่ บัตรหมดอายุ บัตรหายหรือถูกทำลาย และสามารถขอเปลี่ยนบัตรได้ในกรณีที่ส่วนสาระสำคัญในบัตรเสียหาย เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล เปลี่ยนคำนำหน้า ย้ายที่อยู่  

 

การเตรียมเอกสาร

1. คำร้องขอทำบัตรประชาชน (ดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)
2. บัตรประชาชนไทย (กรณีที่บัตรสูญหาย สามารถใช้สำเนาได้)
3. หนังสือเดินทาง และสำเนา
4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย 
5. หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น และสำเนา เช่น ไซริวการ์ด SOFA ID Card
6. สำเนาใบทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสหรือหย่า (คร.22) (กรณีชื่อ-สกุลหรือคำนำหน้านามไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)

7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)

 

ค่าธรรมเนียม

การทำ

บัตรประชาชน

กรณีบัตรหมดอายุ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

กรณีบัตรสูญหาย หรือชำรุด

350 เยน

กรณีเปลี่ยนชื่อสกุลหรือ

คำนำหน้าชื่อ

350 เยน

กรณีเปลี่ยนที่อยู่

ในประเทศไทย

350 เยน

 

หมายเหตุ
● เด็กที่เกิดในญี่ปุ่นและยังไม่เคยทำบัตรประชาชนมาก่อน ไม่สามารถขอยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาชนที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ บัตรประชาชนใบแรกจะต้องไปทำที่ประเทศไทยเท่านั้น
● 
สามารถทำบัตรประชาชนใหม่ได้ ก่อนบัตรประชาชนหมดอายุ 2 เดือน

****************************************************

สถานะวันที่ 24 พ.ย. 2564