การให้บริการประชาชน

การให้บริการประชาชน

การยื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางทั่วไป

 

●เช็ควันหยุดประจำปี 2564 ของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ก่อนนัดหมายขอรับบริการ
●เช็คขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง

 

ค่าธรรมเนียม
- หนังสือเดินทางทั่วไป อายุไม่เกิน 5 ปี ค่าธรรมเนียม 9,000 เยน 
- หนังสือเดินทางทั่วไป อายุไม่เกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียม 13,000 เยน (สำหรับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ)

เอกสารยื่นประกอบ กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุหรือใกล้หมดอายุ

(1) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
(2) บัตรประจำตัวประชาชน 
(3) สำเนาใบทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวสมรสหรือหย่า (คร.22) (กรณีชื่อ-สกุลหรือคำนำหน้านามไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)
(4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล 1 ชุด (กรณีชื่อ-สกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทาง)
(5) คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (สามารถขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ หรือ ดาวโหลดจากเว็บไซต์ 1. คำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป อายุใช้งาน 5 ปี, 2. คำร้องขอทำหนังสือเดินทางทั่วไป อายุใช้งาน 10 ปี)
(6) หนังสือยืนยันความถูกต้องของหนังสือเดินทาง 1 ชุด (สามารถขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ หรือ ดาวโหลดจากเว็บไซต์ หนังสือยืนยันความถูกต้องของหนังสือเดินทาง)
(7) หลักฐานแสดงถิ่นพำนักในญี่ปุ่น เช่น ไซริวการ์ด

 

หมายเหตุ

* ในขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง โปรดงดใส่คอนแทคเลนส์แฟชั่น (บิ๊กอาย หรือคอนแทคเลนส์สี) เนื่องจากจำเป็นต้องมีการสแกนม่านตาเพื่อเก็บข้อมูลทางชีวภาพที่ถูกต้อง
* ใช้เวลาผลิตประมาณ 4 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม
* ผู้ยื่นต้องมายื่นคำร้องทำหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง
* ผู้ยื่นคำร้องต้องนำหลักฐานการเข้าเมืองอย่างถูกต้องมาแสดง เช่น หน้าประทับเข้าเมือง หรือรายการบันทึกการเข้าเมืองจากทางการญี่ปุ่น
* หากข้อมูลในหนังสือเดินทางไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ต้องแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอไทยให้ถูกต้องก่อน
* เมื่อได้รับหนังสือเดินทางใหม่แล้วกรุณาเก็บรักษาให้ดี เพื่อป้องกันการสูญหายไม่ควรนำติดตัว ควรถือบัตรประจำตัวผู้พำนัก (ไซริวการ์ด) ติดตัวแทน
* สำหรับผู้ที่แสดงความจำนงให้ส่งหนังสือเดินทางด้วยไปรษณีย์ ถ้าหนังสือเดินทางถูกตีกลับมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ในกรณีที่ไม่มีผู้รับ หรือที่อยู่ไม่ชัดเจน ผู้ยื่นคำร้องจะต้องมารับหนังสือเดินทางด้วยตัวเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมกับชำระค่าจัดส่งที่เกิดขึ้น
* ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง หากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

TH_R4_10yrs_Thailand_Passport_20210311