คลินิกกฎหมาย “สาระน่ารู้ระบบสวัสดิการสังคมและเงินบำนาญ”

คลินิกกฎหมาย “สาระน่ารู้ระบบสวัสดิการสังคมและเงินบำนาญ”

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 มิ.ย. 2565

| 172 view

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้จัดอบรมคลินิกความรู้ด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “สาระน่ารู้ระบบสวัสดิการสังคมและเงินบำนาญ” โดยมีวิทยากรจากสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการสังคมจังหวัดฟูกูโอกะ เป็นผู้บรรยายและให้คำแนะนำในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์จากการเข้าระบบสวัสดิการสังคม และเงินบำนาญประเภทต่าง ๆ ของญี่ปุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ที่ห้องประชุมสถานกงสุลใหญ่ฯ และทางออนไลน์ รวมกว่า 30 คน

นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้กล่าวเปิดการอบรมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสวัสดิการสังคมและเงินบำนาญญี่ปุ่น รวมทั้งไขข้อข้องใจในประเด็นที่คนไทยในญี่ปุ่นพบบ่อยครั้ง โดยหวังว่าผู้ที่เข้าร่วมการอบรมฯ จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิต และสามารถแนะนำข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมแก่เพื่อน ๆ ชาวไทยได้ต่อไป

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพี่น้องคนไทยที่พำนักในญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน และเป็นเครือข่ายประสานงานที่สำคัญของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ชีวิตในญี่ปุ่น การให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ในกรณีต่าง ๆ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ของชุมชนไทยในพื้นที่ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแนวทางการดำเนินงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในเขตอาณาต่อไป

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

40_สวัสดิการสังคมและเงินบำนาญ.pdf